Przetargi.pl
"Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie – boisko wielofunkcyjne"

Centrum Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Sucharskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 643 67 58 , fax. 87 643 67 59
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu i Rekreacji
  ul. Sucharskiego 15
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 67 58, fax. 87 643 67 59
  REGON: 20082283600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.csir.augustow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie – boisko wielofunkcyjne"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie dz. nr ew. 10/4 - kategoria obiektu – V – roboty budowlano - montażowe 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych: piłki nożnej (Beach Soccera), piłki ręcznej plażowej, piłki siatkowej plażowej i 3 boisk pomocniczych do siatkówki plażowej wraz z dojściem chodnikowym wkoło boiska i placem utwardzonym pod trybuny sportowe przy ulicy Zarzecze w Augustowie - dz. nr ew. 10/4 - kategoria obiektu – V. Część I zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych: • roboty pomiarowe – 0,2ha; • usunięcie warstwy humusu gr. do 15cm – 2016m2; • roboty ziemne – wykop 630m3; • profilowanie i zagęszczanie podłoża 1830m2; • ułożenie geowłókniny separacyjne polipropylenowej wodoprzepuszczalnej 250g/m2- 1420m2; • ułożenie warstwy piasku o gr. 40cm - 1344m2; • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6cm koloru grafitowego na podsypce piaskowo – cementowej na warstwie podbudowy kruszywowej z 20% dodatkiem kruszywa łamanego o gr. 15cm 406m2; • humusowanie skarp z obsianiem trawą – 256m2; • wykonanie ogrodzenia systemowego na podmurówce betonowej z 2 bramami i 4 furtkami 159mb. Budowa boiska do Beach Soccera o wymiarach 26 m x 36 m (wraz z pasem bezpieczeństwa 32 m x 42 m) w obrębie, którego mieszczą się trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m i jednego centralnego boiska do siatkówki o wymiarach 16 m x 8 m oraz boiska do piłki ręcznej plażowej o wymiarach 27 m x12 m: a) wykonanie niecki: • wypełnionej warstwą piasku o grubości min 40 cm – piasek siany – płukany o średnicy 0-2 mm ( piasek kwarcowy „miękki”, niepylący i nieprzylegający do nóg zawodników, wolny od kamieni, muszli i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję) i ma spełniać wytyczne FIFA, FIVB i IHF, • geowłóknina separacyjna polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250 g/m2, • podłoże istniejące zagęszczone Is – 0,95 – oczyszczone z korzeni, • obrzeża poliuretynowe (gumowe) o wymiarach 25 x 5x100cm ustawiane na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 – obramowanie boiska. b) wokół boiska wykonanie ciągów pieszo komunikacyjnych z kostki brukowej zgodnie z projektem: • kostka betonowa gr. 6 cm, • posypka piaskowo – cementowa grubość 5 cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, • podłoże istniejące zagęszczone Is – 0,95, • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm ustawione na ławie betonowej oporem betonu C-12/15 – obramowanie chodników. c) ogrodzenie boiska systemem paneli z drutów zgrzewanych tworzących siatkę panelu szer. 2,50 m (2D). Wysokość ogrodzenia 2,03 m mocowanych do słupków 60 mm x 60 mm zakotwionych w gniazdach betonowych. Długość ogrodzenia 163,80 m. Wykonanie czterech furtek wejściowych na teren boiska 1,20 m x 2,00 m i jednej bramy dwuskrzydłowej szer. 5,00 m x 2,00 m z wypełnieniem panelu jak ogrodzenie. Kolor pełnego ogrodzenia RAL6005 (zielony). 2. Istniejący stan zagospodarowania Teren zagospodarowany płaskim terenem zielonym z amfiteatrem miejskim od strony wschodniej i plażą miejską od północy od strony południowej zabudowania domów jednorodzinnych. Infrastruktura techniczna towarzyszącą zgodnie z inwentaryzacją urządzeń na mapie syt. – wys. Podziemne sieci uzbrojenia terenu : - kabel energetyczny nn - kabel teletechniczny - kanalizacja sanitarna - wodociąg. 3. Specyfikacja działań Wykonawcy robót budowlanych:  prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  wykonanie prac zabezpieczających teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Wykonanie prac koordynacyjnych z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno – wodociągowe, i właścicielami nieruchomości (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwałkach, Wodociągi, Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie). Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych określają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, SIWZ, SST.  wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 2 egz., zawierającej między innymi: protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych, wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały, inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa), inwentaryzacja geodezyjna 2egz. Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie dz. nr ew. 10/4 - kategoria obiektu – V – dostawa i montaż elementów boiska 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych: piłki nożnej (Beach Soccera), piłki ręcznej plażowej, piłki siatkowej plażowej i 3 boisk pomocniczych do siatkówki plażowej wraz z dojściem chodnikowym wkoło boiska i placem utwardzonym pod trybuny sportowe przy ulicy Zarzecze w Augustowie - dz. nr ew. 10/4 - kategoria obiektu – V. Część II zamówienia obejmuje dostawę i montaż elementów boiska na przygotowanym, w ramach Części I zamówienia, terenie. 2. W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować: • piłkochwyty o wysokości 6,0m po obu stronach boiska od strony północnej i południowej i długości 2x30,0m. Słupy osadzone w stopie fundamentowej 120x35x35 z betonu C20/25. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczka o wymiarach 10x10, grubości splotu 5mm, w kolorze zielonym. Linki stalowe podtrzymujące siatkę o średnicy 4mm, śruby rzymskie naciągowe, karabińczyki do mocowania siatki z linkami, haczyki mocujące siatkę do słupków ocynkowane. • kurtyny przesuwne o wysokości 4,0m oddzielające boisko od trybun (celem zabezpieczenia uderzeniem piłką w widza), kurtyny rozsuwane do zewnątrz. Słupy montowane w tulejach z możliwością demontażu słupków. Siatka o parametrach j.w. mocowana na lince z naciągiem i haczykach umożliwiających łatwość przesuwania kurtyny. Długość kurtyny 4x16,0m. 2.1. Wyposażenie sportowe Boiska należy z dwóch stron otoczyć piłko chwytami o wysokości 6,0 m i długości 2 x 30,0 m, słupy osadzone w stopie fundamentowej 120 x 35 x 35 z betonu C20/25, siatka polipropylenowa bezwęzłowa (oczka o wymiarach 10 x 10, grubości splotu 5 mm, w kolorze zielonym), linki stalowe podtrzymujące siatkę o średnicy 4mm, śruby rzymskie naciągowe, karabińczyki do mocowania siatki z linkami, haczyki mocujące siatkę do słupków ocynkowane, Montaż kurtyny przesuwnej o wysokości 4,0 m oddzielającej boisko od trybun, kurtyny rozsuwane do zewnątrz, słupy montowane w tulejach z możliwością demontażu słupków, siatka o parametrach j.w. mocowana na lince z naciągiem i haczykach umożliwiających łatwość przesuwania kurtyny, długość kurtyny 4 x 16,0 m, Ławki dla zawodników rezerwowych – 2 szt. Kosze na śmieci – 4 szt. Sprzęt sportowy i techniczny: a) Piłka nożna plażowa (Beach Soccer) • Bramki aluminiowe wraz z montażem o wymiarach 5,5 m x2,20 m głębokość bramki wynosi 80cm, wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120 mm x 100 mm z podwójnymi żebrami mocującymi. Powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym w kolorze żółtym. Bramki wraz z specjalnym bezpiecznym dla użytkowników osprzętem służącym do montażu zabezpieczenia bramek (kotwy mocujące bramkę stabilnie do podłoża) – 1 para. • Siatka na bramkę 5,50 m x 2,20 m wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4 mm, krawędź oczka 10 cm, głębokość siatki: góra 80 cm, dół 150 cm. Obciążenie dolnej krawędzi siatki linką ołowianą 800 g/mb. Kolor niebieski – 1 para. • taśmy wyznaczające pole gry w piłkę nożna plażową wykonane z polipropylenu (elastyczna, odporna na zużycie oraz bezpieczna dla stóp graczy) całkowita długość taśmy na wyznaczenie boiska o wymiarach 27,5 m x 36,5 m. Kropka o szerokości 10 cm, w kolorze kontrastującym z pisakiem (czerwony lub granatowy) – 1 szt • chorągiewki wykonane ze specjalnego, elastycznego materiału 6 czerwonych, osadzone na słupkach wykonanych z giętkiego, wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne plastiku, tempo zakończonego. Po zamontowaniu winny wystawać ponad płaszczyznę pola gry min. 1,5 m. • piłka z certyfikatem FIFA bardzo miękka, odporna na deszcz i ścieranie, rozmiar 5 – 4szt. b) Piłka ręczna plażowa: • Bramki do piłki ręcznej plażowej wraz z montażem: 3,00 m x 2,00 m - tulejowane Wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego, okrągłego 80 mm. W tylnej części przetłoczenie do zapinania siatki za pomocą haczyków. W komplecie tuleje do mocowania w piasku. Głębokość bramki w górnej części 80 cm w dolnej 100 cm. Możliwość demontowania tulei. Siatka mocowana do bramki za pomocą haczyków PP. Kolor niebieski. Bramki posiadają certyfikat IHF oraz EHF -1 para. • Siatka na bramkę 3,00 m x 2,00 m profesjonalna. Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4,75 mm. Oczko w kształcie "PLASTRA MIODU". Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 100 cm. Kolor: żółty. Zgodna z normą IHF – 1 para. • Linie do wyznaczania pola gry w piłce ręcznej plażowej Wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiar 27,00 m x 12,00 m. Linie posiadają możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu specjalnych narożników. Mocowane za pomocą desek zakopywanych w piasku, narożniki linii połączone z deską elastyczną linką. Kolor niebieski. Szerokość linii 5 cm – 1 kpl. • piłka z certyfikatem IHF bardzo miękka, odporna na deszcz i ścieranie, rozmiar 3 – 4 szt,. c) Piłka siatkowa plażowa 4 kpl.: • Siatka do siatkówki plażowej profesjonalna czarna z antenkami. Wymiar 8,50 m x 1,00 m, wykonana z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, grubość splotu 3 mm oczko 10 cm x 10 cm. Linki naciągowe górna – kewlarowa, dolna wykonana z polipropylenu, długość 10,70 m. Siatka z czterech stron obszyta taśmą górna, dolna 70 mm, boki 50 mm, boki wzmocnione prętem z włókna poliestrowego. Pokrowiec na antenki zapinany na rzep. Naprężające linki w 4 punktach. Kolor taśmy: żółty – 4 szt. • Słupki do siatkówki plażowej profesjonalne aluminiowe Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiającego ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. Słupki spełniają normy najwyższej klasy rozgrywek na świecie. Kolor: żółty. Zgodne z normą FIVB - 8 szt, • Montaż tulei wraz z dekielkami maskującymi do siatkówki plażowej aluminiowe z krzyżakiem. Wykonane z profili aluminiowych. Posiadające ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupek na odpowiedniej wysokości. W komplecie impregnowane belki z drewna sosnowego. Łatwość montażu i demontażu tulei w piasku – 8 szt • Osłony na słupki do siatkówki wykonane z pianki o grubości 40 mm wzmocnione konstrukcją plastikową twardą. Pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PCV. Wysokość osłony 2100 mm. Zapinane na rzep szerokości 50 mm, przytwierdzonym do osłony przy pomocy nitów. Osłony w kolorze żółtym – 8 szt • Linie do wyznaczania pola gry profesjonalne. Wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiar: 8 m x 16 m. Linie posiadają możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu specjalnych narożników. Mocowane za pomocą desek zakopywanych w piasku, narożniki linii połączone z deską elastyczną linką. Szerokość 5 cm. Kolor: niebieski – 3 szt. • Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej - aluminiowe Wykonane z rurek aluminiowych. Stanowisko składane. Posiada trzy punkty mocowania do słupka. Istnieje możliwość ustawienia podestu w trzech poziomach. Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. W komplecie dodatkowy podest stabilizujący stanowisko na piasku – 3 szt. • Osłona na stanowisko sędziowskie wykonana z materiału powlekanego PCV, wypełnienie z pianki PE, wodoodporna, zapinana na rzep – 3 szt. • Deska do wyrównywania piasku. Wykonana z drewna sosnowego impregnowanego - 4 szt. • Przymiar do mierzenia - ustawienia wysokości siatki Wykonany z profilu aluminiowego, Przymiar w formie wysuwanego teleskopu z możliwością ustawienia wysokości 2,24 m oraz 2,43 m – 1 kpl. • Wieszak na siatkę sportową. Wyposażony w obrotową rączkę z hakiem do wygodnego zwijania siatki oraz zawieszenia wieszaka w magazynie – 4 szt. Piłka zatwierdzona przez FIVB zbudowana z 10 ręcznie szytych paneli które są pokryte specjalnym miękkim tworzywem zapewniającym lepszy komfort oraz odporność na wodę, rozmiar - 10 szt. d) Tenis plażowy: • Siatka do tenisa plażowego czarna EX – 1 szt • Słupki do siatkówki/ tenisa wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/200 mm wzmocnionych, mocowanych w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka przesuwany z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiającego ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu przez zaciśnięcie blokady. 5 punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku, wraz z płynną regulacją wysokości siatki. Kolor żółty. Zgodnie z normą FIVB. – 1 para • Tuleja do siatkówki/tenisa aluminiowa z krzyżakiem wykonana z profili aluminiowych. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupek na odpowiedniej wysokości. W komplecie wraz z impregnowanymi belkami z drewna sosnowego. – 2 szt. REZYGNUJE SIĘ Z DOSTAWY I MONTAŻU TRYBUN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach