Przetargi.pl
Budowa osłony przeciwhałasowej w obrębie skrzyżowania w km 91+860 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 20207 Lublin, ul. Turystyczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 495 300 , fax. 817 495 341
 • Data zamieszczenia: 2018-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Turystyczna
  20207 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 495 300, fax. 817 495 341
  REGON: 16771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa osłony przeciwhałasowej w obrębie skrzyżowania w km 91+860 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: Zakres inwestycji obejmuje budowę osłony przeciwhałasowej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 w obrębie skrzyżowania w km 91+860, dla budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. nr ew. 818/6 w miejscowości Radawiec Duży. Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu rozbudowy, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym przez osoby niepełnosprawne, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.), drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) i budynki (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty: • roboty przygotowawcze w zakresie: prac geodezyjnych – wytyczenie lokalizacji ekranu • demontaż ogrodzenia panelowego na czas robót oraz ponowny jego montaż po zakończeniu robót • wykonanie pali zbrojonych o średnicy 600 mm • wykonanie i montaż słupów ze stali profilowej • montaż belek podwalinowych • montaż ekranów akustycznych przeziernych na ramie systemowej z aluminium • uporządkowanie terenu Wykonawca zobowiązany jest do: • opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości, • opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi prze¬pisami, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowiącego część dokumentacji projektowej. • utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiałów, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. • wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót wraz ze sporządzeniem z właścicielami nieruchomości protokołów z inwentaryzacji i przeglądów. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nierucho¬mości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie wykonawczym, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze Tabeli Elementów Rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku¬mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze Tabeli Elementów Rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu wykonawczego oraz SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi Nadzoru do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenia osób, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy), o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający podpisze Umowę po uprzednim zaakceptowaniu przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu oraz przedłożeniu Tabeli Elementów Rozliczeniowych, oraz oświadczeń kierownika budowy. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zamówienia. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. Ilekroć w SST podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w SST. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł słownie złotych: dwa tysiące 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oprócz oświadczeń stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT). c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach