Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranu akustycznego w ciągu autostrady A-4 na odcinku km 403+800 do km 404+420.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4172172, 4172179, 4172183 , fax. 012 4110118
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, fax. 012 4110118
  REGON: 01751157500075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranu akustycznego w ciągu autostrady A-4 na odcinku km 403+800 do km 404+420.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegają budowie jednego odcinka ogrodzenia drogowego w formie ekranu akustycznego o łącznej długości 622,80 m i zmiennej wysokości 4,50 - 6,00 m, a w tym: - budowie ekranów z paneli zrębkobetonowych i przezroczystych, na fundamentach palowych i stopach fundamentowych; - wykonaniu zabezpieczenia sieci energetycznej w postaci rur osłonowych; - wykonanie uzupełnień zieleni w zakresie humusowania i obsiania trawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja Jakosci
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach