Przetargi.pl
Budowa odcinków sieci wodociągowej (spinek) w miejsc. Mętow i Prawiedniki w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej” – część IV

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2018-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 431019980
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków sieci wodociągowej (spinek) w miejsc. Mętow i Prawiedniki w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej” – część IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci wodociągowej (spinek) w miejsc. Mętow i Prawiedniki w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej” – część IV Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej (spinek) Zadanie nr 1 - odcinek sieci wodociągowej w miejsc. Mętów o długości 57 m; projektowany odcinek sieci wodociągowej spinał będzie istniejący przewód wodociągowy PVC110 zlokalizowany na działce nr 41/3 i istniejący przewód wodociągowy PE110 na działce 41/10; hydranty nadziemne DN80 1 kpl. oraz przestawienie istniejącego hydrantu. Zadanie nr 2 - odcinek sieci wodociągowej w miejsc. Prawiedniki o długości 624 m; projektowany odcinek sieci wodociągowej wpięty zostanie do istniejącego przewodu wodociągowego PVC110 z jednej i żeliwnego przewodu wodociągowego DN150 z drugiej strony; hydranty nadziemne DN80 4 kpl., zasuwy działowe : DN150 3 kpl. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają: SIWZ i załączniki do SIWZ, tj. dokumentacje projektowe, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty (reprezentowania w postępowaniu) lub podpisania oferty (reprezentowania w postępowania) i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Rozdziału X SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 Rozdziału X SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwa (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie). Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) Rozdziału X SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Rozdz. X SIWZ. UWAGA! 2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach