Przetargi.pl
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Połaniec

GMINA POŁANIEC ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8650 305
 • Data zamieszczenia: 2022-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POŁANIEC
  ul. Ruszczańska 27
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8650 305
  REGON: 830409710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Połaniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec tj:- Odcinek 3 - Budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK 79 w miejscowości Ruszcza,- Odcinek 4 - Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy drogą powiatową nr 0841T a drogą gminną nr 366086T oraz wzdłuż niej w miejscowości Wymysłów,2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z:a) projektem budowlanym nr.: TI/IB-3/2220/14/2021, TI/IB-3/2220/15/2021, \b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, c) zakresem rzeczowym robót – zamówienia, d) Geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych, projektowanej budowy odcinków sieci wodociągowej na terenie MiG Połaniec nr.: TI/IB-3/2220/19/20213. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zawierają dodatkowe odcinki sieci wodociągowej, które nie są ujęte w przedmiotowej procedurze.4. Załączone projekty - stanowią podstawę do szacowania robót5. Załączony zakres rzeczowy robót – zamówienia - ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.6. Zamawiający posiada i przekaże wykonawcy do zastosowania w ramach niniejszego zamówienia następujące materiały:- mufa elektrooporowa redukcyjna PE fi 125/90 – 2 szt.,- trójnik równoprzelotowy PE fi 125 – 1 szt.,- mufa elektrooporowa PE fi125 – 2 szt.,- tuleja koł. fi 125/100 + koł. stal. galwan. fi 125/100 – 2 szt.,- zasuwa koł. żel. SF fi 100 – 1 szt.,- rura ochronna PE fi 225 – 3 m,- HP1 – 1 kpl.,- HP2 – 1 kpl.,- rura ochronna stalowa fi 273 – 5 m + 3,5 m,- łuki PE fi 125/90* - 2 szt.,- rura PE fi 125 mm – 230 m.7. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.8. Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren - wzdłuż odcinków wodociągowych jak również przyległy - do należytego stanu, uporządkowanie terenu budowy (odtworzenie istniejącego ogrodzenia itp.).9. Wykonawca dokona niwelacji i plantowania terenu (w pasie dokonanych robót) poprzez dowóz ziemi urodzajnej (grubość 5 cm) oraz obsianie dobrze korzeniącą się trawą po zakończonych robotach.10. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:a) Jeżeli wystąpi wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii w oferowanej cenie ryczałtowej zadania,b) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną zadania, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami,c) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców,d) Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne,e) Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu budowy, f) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media,g) Przez cały okres realizacji robót Wykonawca dba o bezpieczeństwo w ruchu pieszym oraz drogowym w obrębie prowadzonych robót,h) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy,i) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych,j) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika),k) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ, a wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, którego definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego. l) Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z gospodarzem działek prywatnych jak również z zamawiającym przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie ich trwania,m) W czasie realizacji robót w pobliżu istniejących zadrzewień, Wykonawca zabezpieczy odpowiednio pnie drzew oraz ograniczy do minimum prowadzenie prac sprzętem ciężkim w obrębie strefy korzeniowej drzew. 11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.13. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.Wymagania dodatkowe:15. Zamawiający zaleca , aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. 16. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 17. Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót (za wyjątkiem materiałów przekazanych przez Zamawiającego) – min. 48 miesięcy, a max. 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 zł.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu,3.2. gwarancjach bankowych,3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.)4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec Nr 80942500080000234920060008 zaznaczając w tytule przelewu jakiego zamówienia (numer/znak/nazwa zamówienia) wadium dotyczy.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.7. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna (gwarancje, poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:2.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.2.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.2.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.2.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:2.1.4.1. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:- kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,2.1.4.2. posiadają niezbędne doświadczenie, tzn.:- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach