Przetargi.pl
Budowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w 2019 roku

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 375 781 , fax. 134 375 715
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
  ul. Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 375 781, fax. 134 375 715
  REGON: 37044051900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w 2019 roku” Zamówienie podzielone jest na 4 części: Części zamówienia: 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska w m. Zręcin 2. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki i nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska w miejscowości Świerzowa Polska 3. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Jedlicze 4. Odcinkowe przykrycie rowu w km 8 + 120 – 8 + 260 w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Chorkówka Szczegółowe zakresy robót wynikają z dokumentacji technicznych i przedmiarów robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium łącznie w wysokości : 7 000,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska w m. Zręcin – 3 000,00 zł - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki i nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska w miejscowości Świerzowa Polska – 2 000,00 zł - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Jedlicze – 1 000,00 zł - Odcinkowe przykrycie rowu w km 8 + 120 – 8 + 260 w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Chorkówka – 1 000,00 zł Wykonawca w przypadku złożenia ofert na wszystkie części zamówienia może wnieść wadium w łącznej wysokości 7 000,00 zł, natomiast Wykonawcy składający na poszczególne części zamówienia wyżej wykazanych wysokościach. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 29 8636 0005 2001 0004 8666 0006. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 311 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach