Przetargi.pl
„Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275, , fax. 41 274-63-05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, , fax. 41 274-63-05
  REGON: 29100989200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach, polegająca na budowie nowego przebiegu tej ulicy – po nowym śladzie, długości całkowitej ok. 707 m. Początek realizacji w km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową ul. 6. Września), koniec w km 0+707,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 ul. Kielecką), przy czym zachowane zostaną dotychczasowe miejsca włączenia do ulicy 6 Września oraz Kieleckiej – charakter tzw. „by-pasa”. Z tego powodu, na krótkich odcinkach włączeniowych, przed skrzyżowaniami, mieć będzie miejsce przebudowa na starym śladzie. Zasadnicze roboty budowlane będą miały charakter liniowy. Elementy do wykonania: przebudowa ul. Moniuszki od ul. 6. Września do ul. Kieleckiej, długość jezdni ok. 707 m, szerokość jezdni od 6 do 14,80 m, budowa chodnika, szerokość 2 m, budowa ścieżki rowerowej, szerokość 2 m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia drogi, przebudowa sieci teletechnicznej, budowa konstrukcji wsporczych (żelbetowych murów oporowych i grodzic) utrzymujących skarpy, wykonanie stałej organizacji ruchu. Parametry techniczne drogi: kategoria ruchu: KR3, klasa drogi publicznej: droga gminna, kl. L – lokalna, prędkość projektowa: 30 km/h, obciążenie: 115 kN/oś, szerokość pasa ruchu: 3,0 – 4,0 m, przekrój drogi: 1x2, szerokość jezdni: 6,00 – 14,80 m, spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%, na łukach jednostronny 2-3%. Zestawienie powierzchni: łączna powierzchnia utwardzona (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe): 9 650 m2, tereny zielone (plantowanie i humusowanie): 2 830 m2. Dane o terenie realizacji: Teren objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. Przedmiotem ochrony są zabytki archeologiczne: stanowisko Starachowice 5 AZP 82-67/2 (w kolizji z inwestycją) oraz stanowisko 4 AZP 82-67/1 (znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji) o niepotwierdzonych jak dotąd badaniami wykopaliskowymi granicach. Prace winny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Nadzór będzie miał charakter prewencyjny, ukierunkowany na zewidencjonowanie, zadokumentowanie i zabezpieczenie ewentualnych struktur archeologicznych i nawarstwień kulturowych, które mogą zostać ujawnione w wykopach tej inwestycji. Ustanowienie nadzoru archeologicznego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekty powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania ogólne: Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z wykonywaniem robót branży drogowej i wykonywaniem robót branży sanitarnej. Uwaga ! Zamawiający oczekuje w roku 2019 przerobu w zakresie robót budowlanych i faktury za roboty w wysokości 1 mln zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem, tj. w formie rozliczenia bezgotówkowego poprzez przekazanie określonej kwoty z rachunku bankowego wnoszącego wadium na niżej wymieniony rachunek bankowy Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w wysokości: 100.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. tytułem: WADIUM na przetarg „Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg „Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać co najmniej: wypełniony formularz OFERTA z kosztorysami ofertowymi, wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach