Przetargi.pl
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Cyklamenów oraz przyłącza wodociągowego w celu przyłączenia zespołu szkolno-przedszkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie do mediów w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie - dokończenie budowy”

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45
 • Data zamieszczenia: 2020-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
  Żegańska 1 pok. 513
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45
  REGON: 15259663001470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawer.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Cyklamenów oraz przyłącza wodociągowego w celu przyłączenia zespołu szkolno-przedszkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie do mediów w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie - dokończenie budowy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN500mm, L=90,0 m w ul. Cyklamenów oraz przyłącza wodociągowego przy budowie zespołu przedszkolno-szkolnego z salą mediateki przy ul. Cyklamenów, ul. Skalnicowej, ul. Trakt Lubelski w m.st. Warszawie - Dzielnica Wawer. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach