Przetargi.pl
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul Leśna w Jastrowiu

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2662809 , fax. 67 2662809
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 29 29
  64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2662809, fax. 67 2662809
  REGON: 57034701500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeciuk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul Leśna w Jastrowiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kanalizacja obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego PCV DN 200 o długości 365 mb z przykanalikami DN 150 o długości 50 mb Szczegółowy zakres określa dokumentacja techniczna i przedmiar robót dostępny na stronie www.ZECIUK.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453323006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ustala się wadium w kwocie 3000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeciuk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach