Przetargi.pl
Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

Gmina Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 861 010 , fax. 413 861 267
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jędrzejów
  ul. 11 Listopada
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 861 010, fax. 413 861 267
  REGON: 29100977400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”. Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na: - budowie odcinka drogi wraz z przepustami pod drogą, zjazdami i chodnikami, - budowie kanalizacji deszczowej; - budowie instalacji oświetlenia ulicznego (Etap IA i IB); - przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, - budowy kanału technologicznego, - regulacji (przełożenia istniejącego koryta) rzeki Jasionki i jego włączenia w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Partyzantów wraz z budową przepustów pod zjazdami, - demontażu istniejącego tymczasowego zasilania dla oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej (demontaż słupa ze skrzynką i przewodu o długości 140 m), 2.2. wykonanie czynności administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie robót związanych z regulacją (przełożeniem istniejącego koryta) rzeki Jasionki oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 3. Opis oraz szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem nr 9 do SIWZ , w skład której wchodzą: a) opracowania projektowe, na które składają się: - projekt zagospodarowania terenu, - projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej”, - projekt budowlany pn. „Budowa oświetlenia ulicznego”, - projekt budowlany pn. „Budowa kanału technologicznego branża teletechniczna”, - projekt budowlany pn. „Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej branża teletechniczna”, - projekt budowlany pn. „Branża mostowa”, - projekt budowlany pn. „Budowa dróg”, - dokumentacja badań podłoża gruntowego, wykonanych wzdłuż rzeki Jasionka w Jędrzejowie, woj. świętokrzyskie, - projekt budowlany pn. „Regulacja koryta rzeki Jasionka od km 1+858 do km 2+415 i jego włączenie w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 328089T (ul. Partyzantów) w km drogi 1+240 w Jędrzejowie”, - projekt wykonawczy pn. „Regulacja koryta rzeki Jasionka od km 1+858 do km 2+415 i jego włączenie w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 328089T (ul. Partyzantów) w km drogi 1+240 w Jędrzejowie”, - projekt stałej organizacji ruchu dróg stanowiących układ komunikacyjny przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”, UWAGA: Załączone opracowania projektowe dotyczą całego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”. Natomiast przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje jedynie budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb . Zakres przestrzenny przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 11 do SIWZ - MAPA POGLĄDOWA. b) przedmiary robót, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem „Wadium w przetargu na budowę odcinka drogi gminnej Nr 328047T – ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”. Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku wykonawcy jak i w banku zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b). w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Poza powyższymi zapisami, z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, dopuszcza się jego złożenie w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2). pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie 3). do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: a). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał b). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał c). w przypadku wystąpienia okoliczności kiedy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca złoży: - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 3 lit. a). - informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 3 lit. b). – oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca - stosowne zobowiązania do oddania mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał 5). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.jedrzejow.eobip.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach