Przetargi.pl
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin i Goździk- etap II

Urząd Gminy w Górznie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-404 Górzno, Górzno 131
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6812254, 55 , fax. 025 6812257
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Górznie
  Górzno 131 131
  08-404 Górzno, woj. mazowieckie
  tel. 025 6812254, 55, fax. 025 6812257
  REGON: 00053891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzno.ugm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin i Goździk- etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - dwóch przepompowni ścieków z polimerobetonu, wyposażonych każda w dwie pompy (po jednej rezerwowej), szafę energetyczną z układem pomiarowo sterowniczym. - trasa kanałów sanitarnych rurociągów tłocznych głównych zlokalizowano w pasach drogowych (droga powiatowa). - kanały kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektowano z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: - d 200 mm - 2953,92 m - d 160 mm (kanały boczne i przykanaliki) - 4473,90 m - rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE-HD łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego o średnicach: - d 63 mm - 801,45 m - d 90 mm - 869,45 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wartości 30 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzno.ugm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach