Przetargi.pl
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice

Gmina Nędza ogłasza przetarg

 • Adres: 47440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 410-20-18, 410-20-93
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nędza
  ul. Jana III Sobieskiego 5
  47440 Nędza, woj. śląskie
  tel. 032 410-20-18, 410-20-93
  REGON: 27625847000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nedza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt polega na budowie oczyszczalni ścieków bytowych z terenu Gminy Nędza o przepustowości docelowej średnio-dobowej Qśred=720m3/d. Oczyszczanie ścieków będzie odbywało się za pomocą tlenowej metody osadu czynnego, polegającej na napowietrzaniu ścieków tzw. osadem czynnym ( zespół drobnoustrojów) oraz na oddzieleniu osadu od oczyszczonych ścieków. Oczyszczalnie zaprojektowano na maksymalną przepustowość, która wynika z przewidywanej średniej ilości ścieków wytworzonych w ciągu doby w aglomeracji, w ilości 720 m3/d, możliwości dowozu dodatkowych ścieków taborem sanitarnym, w ilości 30 – 40 m3/d oraz około 20 procentowego przyrostu ścieków w stosunku do średniej dobowej, w ilości 160 m3/d wynikającej z możliwych dodatkowych dopływów wynikających z infiltracji z terenu, poprawy standardu wyposażenia mieszkań, rozbudowy obszaru działania. Projekt oczyszczalni uwzględnia etapowość realizacji sieci kanalizacyjnej. Wyróżniono 2 etapy eksploatacji oczyszczalni: • 1 etap - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice, dla której przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 180 m3/dobę maksymalnie 220 m3/dobę, • 2 etap - rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla całej aglomeracji gdzie średnia przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła 720 m3/dobę, maksymalna 880 m3/dobę Etapowość realizowana będzie poprzez zmianę wydajności oczyszczalni, co zostanie umożliwione poprzez zastosowanie 2 reaktorów SBR pracujących w układzie 1 lub 2 cykle na dobę. Możliwa maksymalna ilość ścieków do oczyszczalnia w cyklu wynosi 220 m3/dobę średnio 180 m3/dobę. Kolejność przepływu ścieków i funkcje technologiczne urządzeń są zgodne z Opisem wykonanym w oparciu o schemat technologiczny. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą następujące obiekty: - Sitopiaskownik PSP. Ścieki doprowadzane są z systemu kanalizacji do obiektu ciśnieniowo rurociągiem PE D 200 i wprowadzane do zespolonego urządzenia sitopiaskownika. Przed wlotem zainstalowany przepływomierz, który rejestruje przepływ bieżący i sumacyjny. W sitopiaskowniku następuję oddzielenie ze ścieków ciał stałych małych do wielkości 6 mm, tzw. skratek oraz piasku.Dla zmniejszenia objętości wydzielonych ze ścieków zanieczyszczeń oraz zmniejszeniu utraty związków organicznych potrzebnych w dalszym procesie oczyszczania skrzatki oraz odpad z piaskownika poddane zostają płukaniu i prasowaniu w prasopłuczce skratek oraz płuczce piasku. Skrzatki i odpad z piaskownika po przesypaniu warstwowym wapnem gromadzone są w kontenerach na odpady. Z sitopiaskownika Ścieki spływają grawitacyjnie do pompowni głównej - Pompownia główna PG. Pompownia główna PG Rys. stanowi prefabrykowany zbiornik żelbetowy zabudowanym pod poziomem terenu. Ścieki z sitopiaskownika dopływają grawitacyjnie rurociągiem D250. Wewnątrz zbiornika o średnicy Dw 2200 mm zamontowane są dwie pompy zatapialne sterowane sonda elektrostatyczna i kontrolowane ogólnym systemem AKPIA oczyszczalni. Pompy przepompowują Ścieki do zbiornika retencyjnego - Zbiornik retencyjny ZR. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanego żelbetu, posiada kształt walca o średnicy Dz/Dw 11, 92/11, 6 Hz= 6200 mm i objętość całkowita 630 m3. Wewnątrz zbiornika zamontowane jest wyposażenie podane w zestawieniu materiałów i urządzeń. Zadaniem zespołu pomp ścieków surowych jest podawanie ścieków do bioreaktorów. Polecenia włącz/wyłącz dla wszystkich urządzeń podawane są z centralnej sterowni. Zamontowany zespół 3 mieszadeł szybkoobrotowych powoduje ciągłe mieszanie znajdujących się w nim ścieków, co zapewnia uśrednienie składu oraz wstępną redukcje zanieczyszczeń. - Bioreaktory BRI, BRII. Zbiorniki bioreaktorów również wykonane sa z prefabrykowanego żelbetu, posiadają kształt walca o średnicy Dz/Dw 10,82/10,5m, Hz= 6200m i objętość całkowitą 536 m3 każdy. Wewnątrz zbiornika zamontowane jest wyposażenie podane w zestawieniu materiałów i urządzeń. Doprowadzone ze zbiornika retencyjnego Ścieki poddawane sa oczyszczaniu poprzez odpowiednia sekwencje włączeń zainstalowanych w nim urządzeń. Praca poszczególnych urządzeń realizuje poszczególne fazy procesu tj. napełnianie, napowietrzanie i mieszanie. Po skończonym procesie cała zawartość bioreaktora poddana jest sedymentacji. Sklarowane oczyszczone Ścieki podawane SA do zbiornika buforowego - Zbiornik buforowy ZB. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanego żelbetu, posiada kształt walca o średnicy Dz/Dw 8,32/8 m i Hz= 6200mm, objętość całkowita 301 m3. Zadaniem zbiornika buforowego jest magazynowanie oczyszczonych ścieków celem odprowadzenia ich do odbiornika z minimalna wydajnością w ciągu całej doby. - Układ pomiarowy. Układ rozprężno - pomiarowy stanowi studzienka, w której następuję: - pomiar ilości odprowadzanych ścieków, _ pomiar, Jakości odprowadzanych ścieków, _ po przejściu przez układ pomiarowy oczyszczone Ścieki odprowadzane są do potoku Łęgoń Układ technologiczny zawiera również instalację dla zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza potrzebnej w procesie oczyszczania. Do zespołu napowietrzania w bioreaktorach dostarczane jest powietrze z pomieszczenia dmuchaw. Zaprojektowane pomieszczenie wyposażono w 3 dmuchawy sterowane falownikiem. Na każdy bioreaktor pracuje jedna dmuchawa. Na wypadek awarii zainstalowano dmuchawę rezerwowa. Dmuchawa rezerwowa włączana jest automatycznie. Na sygnał awarii poprzez system przepustnic sterowanych układ sterujący automatycznie przechodzi na prace z dmuchawa rezerwowa. Wydajność dmuchaw jest sterowana od 240 m3/h do 800 m3/h. Osad nadmierny powstający w procesie oczyszczania odprowadzany będzie za pomocą pomp osadu do zbiorników osadu nadmiernego umieszczonych wewnątrz bioreaktorów. W zbiornikach tych osad zostanie zagęszczony grawitacyjnie, po czym za pomocą pompy osadu umieszczonej w pomieszczeniu prasy podawany jest na taśmową prasę filtracyjna. Po przejściu przez prasę uwodnienie osadu wynosi 80%. Dla zneutralizowania możliwości zaistnienia w odprowadzanym osadzie procesów gnilnych przeprowadza się higienizacje osadu poprzez mieszanie go z wapnem. Mieszanie osadu z wapnem następuję w mieszalniku, po czym wymieszany osad odprowadzany jest do pojemnika z przeznaczeniem do wywozu na składowisko odpadów stałych. Innym sposobem zagospodarowanie osadu może być jego wykorzystywanie, jako nawozu naturalnego stosowanego przeważnie do nawożenia lasów, warunkiem jest negatywny wynik na obecność metali ciężkich. Zakres robót dla poszczególnych węzłów oczyszczalni • TECHNOLOGIA Roboty w zakresie technologii będą polegały na wykonaniu wszystkich połączeń mechanicznych, elektrycznych i sterowniczych pomiędzy poszczególnymi elementami oczyszczalni i urządzeniami zgodnie z dokumentacją – Tom I Ponadto zakres ten obejmuje biologiczny rozruch oczyszczalni poprzedzony rozruchem mechanicznym wszystkich urządzeń. Rozruch należy prowadzić w uzgodnieniu z realizowaną równolegle kanalizacją. Osad czynny przeznaczony do zaszczepu powinien być pobrany z oczyszczalni o podobnej wielkości. W okresie rozruchu powinno być prowadzone szkolenie przyszłej obsługi oczyszczalni. Częstym zjawiskiem towarzyszącym procesowi rozruchu jest powstawanie dużej ilości piany, dla ułatwienia pokonania tego zjawiska należy dozować ręcznie środki do gaszenia piany np. Spumol. Wielkość przyszłej załogi do obsługi oczyszczalni zostanie ustalona przez Inwestora, ze względu na proces technologiczny załoga oczyszczalni powinna wynosić minimum 4 osoby (2 na 1 zmianie po 1 na 2 i 3-ciej). Rozruch ten ma potwierdzić spełnienie przez oczyszczalnie wszystkich w tym zakresie obowiązujących uregulowań prawnych oraz być zgodny ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi wydanymi na etapie jej projektowania. • RUROCIĄGI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Należy wykonać rurociągi odprowadzające oczyszczone ścieki do odbiornika jakim jest potok Łęgoń. Rurociągi te należy ułożyć przez koronę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry. Prace prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Katowicach / oddział w Raciborzu. Rozwiązania techniczne zawiera Tom II dokumentacji. • INSTALACJE I SIECI SANITARNE Wewnętrzne instalacje sanitarne obejmują instalacje ciepłe i zimnej wody, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Ujmowane w sieci wody opadowe przed zrzutem muszą być podczyszczane w separatorze ropopochodnych. Instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur PP lub PE/PEX, instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite SN8 zaś sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC lite SN 8 lub PP SN8. przewidziano montaż studni betonowych i tworzywowych. Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi . rozwiązania projektowe zawiera Tom III cz.1 i 2. • ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE Należy wybudować dwa niezależne budynki oraz zbiorniki nadziemne. Budynek od strony północno-wschodniej (oznaczony, jako „A”), jest budynkiem jednokondygnacyjnym z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników oczyszczalni oraz pomieszczeniami technicznymi takimi jak: rozdzielnia elektryczna, pom. agregatu, pom. sterowni, kotłownia, warsztat naprawczy i pom. dmuchaw. Poziom posadzki zaprojektowano na ± 0, 00 = 179, 00 m n.p.m. Wymiary zewnętrzne to 14, 21 x 19, 91 m Wysokość całkowita wynosi 5, 27 m Powierzchnia zabudowy – 251, 93 m2 Powierzchnia użytkowa – 204,05 m2 Budynek od strony północno-zachodniej (oznaczony, jako „B”), jest budynkiem jednokondygnacyjnym z pomieszczeniami: prasy i sito-piaskownika. Wszystkie Ścieki płynące z gminy będą doprowadzone do tego budynku i przejdą przez to urządzenie. Poziom posadzki zaprojektowano na ± 0,00 = 179,00 m n.p.m. Wymiary zewnętrzne to 12,71 x 14,86 m Wysokość całkowita wynosi 5,27 m Powierzchnia zabudowy – 122,00 m2 Powierzchnia użytkowa – 102,48 m2 Zastosowano następujące rozwiązania materiałowe: - ściany budynku – tynkowane tynkami mineralnymi w stonowanych kolorach, - stolarka drzwiowa PVC i stal, - stolarka okienna PVC szklona szkłem zespolonym komorowym, - dach pokryty membraną PVC, - rynny i rury spustowe PVC. Budowę przeprowadzić należy z zastosowaniem nowych materiałów budowlanych gwarantujących wysoką energooszczędność budynku oraz estetyczny i trwały wygląd dostosowany do otoczenia. Ściany zewnętrzne budynku zaprojektowano, jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych 288/220 oraz 250/220, klasy „15” przy użyciu zaprawy zwykłej ocieplone styropianem gr. 7 i 10 cm. ściany wykończone zostaną tynkiem cementowo-wapiennym. Całkowity współczynnik przenikania ciepła wynosi Uk= 0,30 W/m2K. Przy układaniu warstw muru należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się, o co najmniej 100 mm. W ścianach pod dachem wykonany zostanie wieniec żelbetowy o przekroju 25 x 29 cm oraz 25 x 25 cm przy użyciu betonu klasy B25, i stali A-III o średnicy - f12 pręty główne, oraz stali A-I o średnicy f6 strzemiona. Układ nośny dachu zaprojektowano z krokwi i płatwi drewnianych z drewna klasy C27. Na krokwiach należy ułożyć płyty OSB gr. 25 mm i ocieplenie z wełny mineralnej gr. 15 cm. Jako izolacje przeciwwodną zastosowano membranę PVC układana na ociepleniu. Mocowanie pokrycia i termoizolacji dachu łącznikami mechanicznymi lub klejami systemowymi – należy stosować rozwiązania dostosowane do lokalnych warunków o zwiększonym obciążeniu wiatrem mogące wywoływać znaczne wartości sił odrywających od ssania wiatru. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej, a rynny z PVC. Zaprojektowano stolarkę okienna PVC, szklenie szkłem zespolonym komorowym o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1,1. Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz rys. elewacji. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040, wewnętrzne PVC – w kolorze - szary RAL 7040. Drzwi zewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń – pełne, bez przeszkleń. Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz rys. elewacji. Bramy zewnętrzne 3,00 X 3,50 m segmentowe – 3 szt. (bud. „A” - 1 szt., bud. „B” – 2 szt.) lub inne mające taki same parametry techniczne (bramy zamontowane w budynku ,,B’’ powinny posiadać osprzęt wykonany ze stali 1H18N9T) Współczynnik izolacji cieplnej 1,0 W/m2K. W pomieszczeniu sito-piaskownika oraz prasy zaprojektowano posadzkę betonowa gr. 15 cm i wykończoną powłoką epoksydową - antypoślizgową. Zaprojektowano posadzki z fibrobetonu grubości 15,0 cm. Jako zbrojenie rozproszone w posadzce należy zastosować włókna stalowe w ilości 25 kg/m3 utwardzone powierzchniowo. Rozwiązania projektowe zawiera Tom IV dokumentacji. • FUNDAMENTY Ściany zewnętrzne budynku posadowione zostaną na ławach >żelbetowych o szerokości 50,0 cm i wysokości 30 cm, wykonanych przy użyciu betonu klasy B20 i stali >żebrowanej 34GS o średnicy f 12 - pręty główne, oraz f 8 - strzemiona (St3S-b). Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolacje pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych, pełnych (38x25x12) klasy 15 o gr. 25 cm przy użyciu zaprawy cementowej klasy M8 (fm= 8.0MPa). Jako ocieplenie ścian fundamentowych należy zastosować izolacje termiczna w postaci styropianu ekstrudowanego XPS o grubości 5 cm do poziomu min. 30 cm ponad teren. Płyty można mocować do ścian „na placki” za pomocą kleju bitumicznego. Szczegóły techniczne zawiera Tom V dokumentacji. • INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne na terenie oczyszczalni ścieków zasilane będą podstawowo z projektowanej słupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV z transformatorem 250 kVA. Transformator wraz z aparatura, rozłącznikiem zabezpieczeniami, przekładnikami prądowymi i napięciowymi zlokalizowany będzie na słupie. Układ pomiarowy, pośredni zlokalizowany zostanie w skrzynce dwupłaszczowej mocowanej do dolnej części słupa. W skrzynce zainstalowany będzie również wyłącznik główny zasilania oczyszczalni. Rozwiązanie takie podyktowane jest możliwością zalania powodziowego terenu. Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej odbywać sie będzie za pomocą linii kablowej ziemnej kablem typu YHAKXS 3x(1x95mm2) z istniejącego słupa linii 15 kV zlokalizowanego w pobliżu działki, zgodnie z warunkami zasilania. Rezerwowo zasilanie instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków odbywać się będzie z projektowanego agregatu prądotwórczego 0.4 kV 200 kW. Agregat prądotwórczy ustawiony zostanie w pomieszczeniu agregatu przylegającego do pomieszczenia rozdzielni. Agregat ze względu na swoje ustawienie nie wymaga stosowania obudowy w przypadku, gdy spełnia wymogi normy dotyczące hałasu. Agregat wyposażony będzie we wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do jego automatycznego uruchomienia oraz wyposażony będzie w moduł umożliwiający transmisje danych (np. RS232) do systemu komputerowego. Szczegóły dotyczące agregatu zawarte sa w projekcie automatyki oczyszczalni Wszystkie urządzenia technologiczne zainstalowane na oczyszczalni zasilane będą bezpośrednio z rozdzielnicy RG-OS lub za pośrednictwem własnej szafy zasilająco sterowniczej. Ze względu na warunki zewnętrzne rozdzielnica RG-OS projektowana jest jako szafowa, przyścienna o stopniu ochrony IP 55. Wyprowadzenie kabli góra. W rozdzielnicy zabudowane zostaną zabezpieczenia obwodów, regulator wraz z bateria kondensatorów, automat SZR-u oraz analizator parametrów sieci dla wizualizacji parametrów zasilania w systemie. Sterowanie i monitoring stanu procesu technologicznego odbywać się będzie za pomocą systemu komputerowego. Napędy zasilane bezpośrednio z rozdzielnicy RG-OS będą miały dodatkowo możliwość sterowania z miejsca, po wcześniejszej zgodzie operatora. tzn. operator w systemie daje zgodę na możliwość ręcznego, remontowego załączenia danego napędu. Przy napędzie w skrzynce sterowania miejscowego zapala się lampka informująca o zgodzie na sterowanie miejscowe. Każda skrzynka wyposażona zostanie w przycisk awaryjnego wyłączenia napędu działający bezpośrednio na wyłączenie napędu z powiadomieniem systemu o awaryjnym jego wyłączeniu. Szczegóły rozwiązań technicznych zawiera Tom VI dokumentacji projektowej • APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA I AUTOMATYKA System akpia będzie realizował następujące funkcje: - wizualizację procesu technologicznego, - pomiary analogowe procesów technologicznych, - sygnalizacje stanów pracy i awarii, - sterowanie dostępnych urządzeń, - archiwizowanie parametrów technologicznych, - tworzenie raportów i zestawień wybranych danych Szczegóły rozwiązań projektowych zawiera Tom VII dokumentacji • WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W projekcie przewidziano system do neutralizacji odorów. Urządzenie to oczyszcza powietrze po procesach oczyszczania w fazie wstępnej i fazie samego procesu oczyszczania biologicznego. Na odory powstające w wyniku zagniwania ścieków składają się: siarkowodór, organiczne związki siarki, metan oraz kwasy tłuszczowe. Do opisanego biofitra podłączone zostaną następujące obiekty oczyszczalni: 1. Budynek sitopiaskownika i prasy. 2. Pompownia główna i pompownia stacji zlewnej. 3. Zbiornik retencyjny. 4. Bioreaktory I i II. Szczegóły techniczne i wykonawcze zawiera Tom VIII dokumentacji projektowej • OGRZEWANIE Instalacja centralnego ogrzewania oparta jest o pompę ciepła wykorzystująca ciepło ze ścieków. Szczegóły podaje Tom IX dokumentacji projektowej • MONITORING OBIEKTU W zakresie instalacji telewizji przemysłowej CCTV będzie wykonanie instalacji obejmującej swym zasięgiem obserwacje drogi wewnętrznej, parkingów, urządzeń technologicznych. System CCTV będzie składać sie z: _ Kamer zewnętrznych kolorowych, obrotowych, dzień noc. _ Rejestratora obrazu, cyfrowego. _ Stanowiska obserwatorskiego (monitor, klawiatura sterownicza). _ Okablowania. Szczegóły zawiera Tom X dokumentacji projektowej • WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W SPRZĘT DO OBSŁUGI OCZYSZCZALNI Oczyszczalnię należy wyposażyć w sprzęt i urządzenia eksploatacyjne, służące ochronie środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania. Wykaz przewidywanego wyposażenia zawiera Tom XI dokumentacji projektowej • ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DROGA DOJAZDOWA Na terenie Oczyszczalni zaprojektowano drogę wewnętrzną szerokości od 5,5m do 6,68m oraz place manewrowe szer. od 8,73m do 18,18m. Zaprojektowano łącznie 5 miejsc postojowych, usytuowanych prostopadle do jezdni manewrowej o wymiarach 2,5x5,0m dla samochodów osobowych. Od strony północnej zaprojektowano tace zlewna o spadkach podłużnych i poprzecznych wahających się od 1,5% do 3,3%. Pochylenia podłużne wewnętrznej drogi i placów postojowo-manewrowych wynoszą od 0,6% do 3,0% zaś pochylenia poprzeczne wynoszą od 1,0% do 2,0%. W rejonie wejść do budynku należy zachować min. 2cm próg od posadzki. Również w rejonie projektowanej studni wodomierzowej oraz przy studni na rurociągu zrzutu oczyszczonych ścieków należy wyprofilować krawężnik do poziomu nawierzchni jezdni. Natomiast w miejscach połączenia jezdni z ciągiem pieszych należy obniżyć krawężnik do wysokości 2cm. Przy granicy zachodniej i wschodniej powstały skarpy o wysokości dochodzącej do około 1,5m o pochyleniu 1:1 w wyniku projektowanego podniesienia terenu. Od projektowanych placów oddziela je ogrodzenie wysokości 1,5m. Na planie sytuacyjno-wysokościowym podano podstawowe wymiary przebiegu trasy samochodów, wielkości pochyleń podłużnych i poprzecznych, rzędne w miejscach charakterystycznych, kierunki pochyleń i spływu wód opadowych, lokalizacje wpustów deszczowych, poziomy włączenia projektowanego wjazdu, lokalizacje przekrojów konstrukcyjnych. Podano parametry projektowanych dróg, placów i chodników. Na rysunku nr ZT/3 wykonano plan warstwicowy nawierzchni projektowanych celem usytuowania wpustów deszczowych oraz pokazania docelowego ukształtowania wysokościowego projektowanych nawierzchni drogowych. Parametry geometryczne wg rys. nr ZT/3 – Plan sytuacyjno-wysokościowy. Rozwiązania projektowe zawiera Tom XII dokumentacji. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 1. Wykonać wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich, 2. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót; 3. Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót); 4. Zapewnić obsługę geodezyjną zadania. 5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a) Inwentaryzacji geodezyjnej, b) Protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych, c) Protokołów z badania zagęszczenia gruntu, d) Kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń; e) Kompletu kart gwarancyjnych urządzeń, f) Kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń, g) Kompletu dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń, h) Sprawozdania z rozruchu technologicznego, i) Kompletu schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót pomocniczo , dokumentacja rysunkowa ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.01.2018r. godz. 9.00. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: ING BankŚląski o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr ZPI.271.8.2017 na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice ” ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r poz. 359 i 2260 oraz 2017r poz. 1089) 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta była zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami. 11. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, którym mowa pkt 3, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium do przetargu nr ZPI.271.8.2017 na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych”. f) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. g) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treści gwarancji partnera nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to równie_ wadium wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider). 14. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy pzp. 15. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) został wykluczony z postępowania, c) jego oferta została odrzucona. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna składać się z: 1.formularza ofertowego - zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SIWZ; 2.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwanego dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; - zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 2a do SIWZ; 3.zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) - jeżeli dotyczy; 4.pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu : • Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek; • Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w układzie zgodnym z przedmiarami robót ( Lp oraz pozycja katalogu z przedmiarów ). Należy wskazać nazwy materiałów, urządzeń i montowanego sprzętu , wskazując dla nich nazwy producentów oraz typ stosowany na rynku lub inne cechy podane dla tych produktów na rynku, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować materiał , urządzenie i sprzęt oraz dla każdego produktu należy wskazać cenę jednostkową netto. Wykaz będzie stanowił podstawę żądania od Wykonawcy użycia wskazanych materiałów, urządzeń i sprzętu na etapie realizacji inwestycji. • Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy • zabezpieczenie należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie , których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizacji zamówienia zobowiązani są do przedłożenia umowy konsorcjum

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach