Przetargi.pl
Budowa Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza – etap I. Opracowanie dokumentacji projektowej

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18-4427967 , fax. 184 427 800
 • Data zamieszczenia: 2021-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Wyspiańskiego 22
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18-4427967, fax. 184 427 800
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza – etap I. Opracowanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zaprojektowanych robót budowlanych, w zakresie opracowania:  projektu budowlanego  projektów wykonawczych  kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót  STWiORB  dokumentacji geotechnicznej (uszczegółowionej)  mapy DCP  podziałów działek (szacunkowo około 100 szt.)  wszelkich kosztów administracyjnych (decyzje, wypisy, warunki, uzgodnienia etc.)  projektów branż: drogowej, sanitarnej, mostowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, oświetlenia drogowego, konstrukcyjnej, rozbiórek, zieleni oraz innych niezbędnych  opracowań związanych z: operatami wodnoprawnymi, projektami stałej organizacji ruchu, ewentualnymi wystąpienia o odstępstwa, opracowaniami hydrologicznymi oraz innymi niezbędnymi. Długość odcinka objętego dokumentacją wynosi 1,23 km. Zakres inwestycji obejmuje:  projekt nowej geometrii drogi w dostosowaniu do obowiązujących przepisów (dla drogi klasy GP) i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie elementów korony drogi;  zaprojektowanie zmian geometrii w istniejącym układzie komunikacyjnym w celu powiązania go z projektowana drogą klasy GP;  zaprojektowanie chodników i ścieżek rowerowych w obszarze inwestycji;  zaprojektowanie dróg serwisowych pozwalających na skomunikowanie obszaru przyległego do projektowanego pasa drogowego;  zaprojektowanie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej) na opracowanym odcinku drogi;  zaprojektowanie oświetlenia projektowanej drogi;  zaprojektowanie obiektów inżynierskich (przepustów) nad istniejącymi ciekami;  zaprojektowanie usunięcia kolizji z infrastrukturą niedrogową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach