Przetargi.pl
Budowa obiektu małej architektury - budowa zegara wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Udostępnienie Odry i Olzy"

Gmina Mszana ogłasza przetarg

 • Adres: 44-325 Mszana, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4759740, 4759755
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mszana
  ul. 1 Maja 81
  44-325 Mszana, woj. śląskie
  tel. 32 4759740, 4759755
  REGON: 27625868700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektu małej architektury - budowa zegara wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Udostępnienie Odry i Olzy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa obiektu małej architektury - budowa zegara wolnostojącego wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”. Przedmiot zamówienia jest budowa obiektu małej architektury – zegara wolnostojącego. Konstrukcję zegara należy wykonać z kształtowników stalowych: - ceowniki 120 x 60 mm – główna konstrukcja, - kątowniki 30 x 30 mm – wspornik i konstrukcje do elementów szklanych, - płaskowniki – elementy ażurowe, napisy i cyfry (kolor grafitowy). Kształtowniki po wykonaniu konstrukcji należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Tarcza zegara składa się z dwóch okręgów o grubości 3 cm, posiada 4 cyfry. Mniejszy okrąg należy wykonać z bezpiecznego szkła mrożonego (efekt piaskowania). Wskazówki zegara podświetlane. Strona boczna zegara otwierana – dojście do mechanizmu. Na głównej nodze na wysokości ok. 1,3 m należy zainstalować metalową skrzynkę (wys. ok. 30 cm) – skrytka na mapy (od strony chodnika). Elementy szklane – główna część zegara oraz szyb, w którym będzie winda poruszana kołami linowymi. Elementy szklane należy podświetlić od dołu. Dane techniczne zegara: - zasilanie 230V , 50Hz , 5A. - mechanizmy zegara synchronizowanego sygnałem GPS lub DCF77. - automatyczna kontrola położenia wskazówek. W szklanym szybie będą się znajdować: - podwójna winda z poruszającymi się klatkami na przemian góra-dół, - możliwość aktywowania za pomocą czujnika ruchu (gdy zbliży się osoba winda może być uruchomiona automatycznie), - programowanie minimalnej przerwy między jazdą windy, - ruchome koła szybowe współpracujące z ruchem windy. Zegar wyposażony będzie w moduł akustyczny 100W do emitowania odbijania godzin i kwadransów z możliwością blokady ciszy nocnej. Możliwość sygnalizacji dźwiękowej pacy windą poprzez emitowanie dźwięku dzwonka jak w szybie kopalnianym (tzw." pobijanie jazdy"). Możliwość zaprogramowania odgrywania melodii o określonej porze (np. hejnał lub innej dowolnej melodii). Sterowanie ręczne ruchem windy za pomocą pilota radiowego. Oświetlenie LED sterowane z zegara astronomicznego lub zsynchronizowane z oświetleniem ulicznym. Posadowienie zegara na stopach fundamentowych żelbetowych. W rejonie zegara przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 6/8 zakończonej obrzeżami granitowymi 8x30x100 cm. W zakres prac wchodzi również wykonanie podłączenia zasilania zegara z wykonanej uprzednio linii zasilającej i wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zał. nr 6-9 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1.Formularz ofertowy- zał. nr 2 do siwz. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 3 do siwz, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składają oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie to zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach