Przetargi.pl
Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Rakszawa

Gmina Rakszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 37-111 Rakszawa, Rakszawa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 261 281 , fax. 172 261 677
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rakszawa
  Rakszawa 506
  37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie
  tel. 172 261 281, fax. 172 261 677
  REGON: 69058182100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Rakszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część I: Budowa altany rekreacyjnej z instalacją fotowoltaiczną nr dz. ewid. 6639/3 w Rakszawie Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania. Zakres robót obejmuje także montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do oświetlenia altany oraz budowę chodnika utwardzonego kostką betonową. 2) Część II: Zadanie I: Budowa placu zabaw nr dz. ewid. 1858/1 w Rakszawie Zakres całego zamierzenia obejmuje: budowę urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, ogrodzenia wokół placu zabaw oraz chodnika z kostki betonowej. Zadanie II: Budowa toru sprawnościowego na dz. ewid. 2556/3, 2556/6 w Rakszawie wraz z oznakowaniem ścieżek dydaktycznych a) Polega na budowie toru przeszkód przy budynku OSP w Rakszawie. Roboty przewidziane do wykonania to wykonanie niwelacji terenu, obsianie trawę oraz dostawa niezbędnych urządzeń do realizacji ćwiczeń. b) Polega na oznakowaniu trzech ścieżek dydaktycznych (szlaki piesze) w miejscowości Rakszawa tj.: Pierwszy szlak: Szlak obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa -w tym celu Wykonawca winien opracować projekt graficzny tablicy w porozumieniu z Zamawiającym i zamontować sześć tablic na istniejących ogrodzeniach obiektów rekreacyjnych w Rakszawie na dz. ewid. gr (1858/1, 2556/6, 2556/12, 4995/3, 6407/10, 1253/2) Drugi szlak: Szlak zabytków gminy Rakszawa- w tym celu Wykonawca winien opracować projekt graficzny tablicy w porozumieniu z Zamawiającym i zamontować jedną tablicę na przystanku na dz. ewid. gr 2556/12. Trzeci szlak: Szlak osobliwości przyrodniczych w Rakszawie- w tym celu Wykonawca winien opracować projekt graficzny tablicy w porozumieniu z Zamawiającym i zamontować jedną tablicę na przystanku na dz. ewid. gr 2556/12. Opracowania graficzne wszystkich tablic powinny zawierać co najmniej mapę z zaznaczonymi obiektami. Specyfikacja tablic znajduje się w przedmiarze robót: bieżnia rekreacyjna pkt.2 Oznakowanie ścieżek dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ, dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót – stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach