Przetargi.pl
„Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, Kielecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413115401, 413115401
 • Data zamieszczenia: 2018-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
  Kielecka 83
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 413115401, 413115401
  REGON: 364523049
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.bodzentyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej (w pasach drogowych) o łącznej długości ok. 4,35 km w miejscowości Bodzentyn, oraz montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej – ok. 5 szt., w ramach zadania „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej” oraz zadania „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej”. Zakres robót objętych Zadaniem stanowi: 1) Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 4,35 km; 2) Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowe – ok. 5 szt. Zakres zadania opisany został szczegółowo w Programie Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym część III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego 83 1750 0012 0000 0000 3870 6168 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na: „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej” oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być przed upływem terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Oryginał wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w siedzibie Spółki ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Z treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. b) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załączyć jeżeli dotyczy). c) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie o którym mowa w 10.8.1 IDW (załączyć jeżeli dotyczy). d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (załączyć jeżeli dotyczy). e) dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt 12.3IDW, f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach