Przetargi.pl
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Budowę nowego odcinka DW 992 w ramach zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” wraz z opracowaniem Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych. Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja. Inwestycja w swoim zakresie obejmować będzie: • Organizacja placu budowy • budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992; • budowę zatok autobusowych, • budowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, • budowę jezdni dodatkowych • budowę ciągu pieszo rowerowego • przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, • budowę przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów, • budowę kanalizacji deszczowej, • budowę oświetlenia ulicznego, • przebudowę stacji pomiarowej, • przebudowę kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej). A) Na wykonawcy spoczywać będzie obowiązek, m.in.: o Opracowania kompletnego Projektu Wykonawczego, o Opracowania STWiORB, o Opracowanie przedmiaru robót, o Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i jej aktualizacji lub zmiany projektu stałej organizacji ruchu, o Aktualizacji lub zmiany projektu tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby związane z realizacją zadania, o Przywrócenia nieruchomości do należytego stanu umożliwiającego wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. o Wznowienia i stabilizacji znakami granicznymi punktów granicznych punktów załamania granic pasa drogowego po zakończeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Rodzaj znaku granicznego należy uzgodnić z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o Ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia – ich odtworzenie, o Wykonania przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu inwentaryzacji terenu inwestycji określonego przez decyzje ZRID wraz z budowlami i budynkami znajdującymi się w jego bezpośrednim sąsiedztwie (znajdującymi się w strefie oddziaływania obiektu tj. rozbudowy drogi), o Zapewnienia poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. o Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości i sporządzi protokół z oględzin, który będzie uwzględniał składniki majątkowe występujące na gruncie wraz z dokumentacją fotograficzną. Stosowny protokół zostanie sporządzony również po zakończeniu robót na przedmiotowych działkach wraz z informacją o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego (o ile będzie to możliwe) i wskazaniem okresu zajętości działki. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości – 1 egzemplarz zostanie przekazany Zamawiającemu). Czas zajętości przedmiotowych działek będzie uwzględniał niezbędny czas do przeprowadzenia robót budowlanych. Przywrócenia nieruchomości do należytego stanu umożliwiającego wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. o Sporządzenia inwentaryzacji działek objętych czasowym zajęciem ( protokół wraz z dokumentacją fotograficzną) o Ustalenia formy czasowego zajęcia z właścicielami działek. o Wykonania objazdów, przejazdów, dojazdów do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych na czas prowadzenia robót. o Zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników i przejść dla pieszych zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (Instrukcją dotyczącą letniego i zimowego utrzymania dróg) o Ubezpieczenia placu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu. o Wykonania zobowiązań wynikających z Warunków Szczególnych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. o W czasie wykonywania robót, do zidentyfikowania lokalizacji istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. o Realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o Umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej INTERRE V-A Polska Słowacja dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz stosowanie się do tych wytycznych. o Uzyskania umów z zarządcami na czasowe użytkowanie istniejącej infrastruktury dla celów budowy takich jak drogi powiatowe i gminne instalacje kanalizacyjne, wodne, energetyczne itp. o Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. o Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt niezbędne dane i materiały do odtworzenia granic pasa drogowego z ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie o Przekazania Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zawierającego dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej (pliki w formacie pdf). Dodatkowo mapę z inwentaryzacji powykonawczej należy przekazać w 1 egzemplarzu w formacie obsługiwanym przez programy typu CAD np. w formacie pliku z rozszerzeniem *dwg. Zakres dokumentacji powykonawczej określa ustawa prawo budowlane. o Sporządzenie inwentaryzacji dróg z których będzie korzystał wykonawca w trakcie realizacji zadania ( dokumentacja fotograficzna). B) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca bez zwłoki, na własny koszt naprawi wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. C) Teren niezbędny do realizacji inwestycji (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji inwestycji będzie w utrzymaniu Wykonawcy. Od momentu przekazania terenu budowy do wystawienia świadectwa przejęcia. Wykonawca będzie prowadził letnie i zimowe utrzymanie przekazanych odcinków dróg. Letnie i zimowe utrzymanie przekazanych odcinków dróg objętych zakresem inwestycji należy wykonywać zgodnie z instrukcją pn. ”Zasady letniego i zimowego utrzymania dróg”. Letnie utrzymanie drogi polegać będzie na koszeniu traw. Koszenie traw należy wykonać 3 razy w ciągu roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. D) Wykonawca zapewni następujące nadzory specjalistyczne: - nadzór przyrodniczy (w zakresie określonym w decyzjach środowiskowych) - rozpoznanie saperskie na obecność niewypałów i niewybuchów oraz nadzór saperski w trakcie wykonywania robót ziemnych, - nadzór archeologiczny. Udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty objęte przedmiotem zamówienia były realizowane w oparciu i zgodnie z: WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, [ŻÓŁTY FIDIC] 4 wydanie angielsko – polskie 2008, (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), wydanymi przez: FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). World Trade Center II, Geneva Airport P.O.Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29Rue de Pre-Bois, Cointrin Tel. + 41 22 799 49 00fax: + 41 22 799 49 01 tel. kom: (+41 79) 298 96 66, e-mail: fidic@fidic.org; Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym: a) Akt Umowy na roboty, b) Szczególne Warunki Kontraktu, c) Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu, d) Ogólne Warunki Kontraktu (FIDIC), e) Dokumentacja Projektowa, f) Specyfikacje techniczne, g) Instrukcja dla wykonawców, h) Oferta Wykonawcy z załącznikami, i) Harmonogram i plan płatności, j) Wszystkie inne dokumenty towarzyszące. Organizacja ruchu. W razie konieczności aktualizacji lub zmiany organizacji ruchu Wykonawca opracuje oraz uzyska wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót dla zadania: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” zatwierdzonej przez organ ruchu zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do: - likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu, - usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”, - poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania, - współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, - przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień, - zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania. Zamawiający wymaga aby wszelkie wprowadzone dopuszczalne zmiany na każdym etapie i każdym rodzaju składników inwestycji były przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowane i korygowane w stosownej części dokumentacji technicznej (również w projekcie stałej organizacji ruchu) i w dokumentacji rozliczeniowej. Zaktualizowany, końcowo zatwierdzony i wprowadzony bez uwag, projekt stałej organizacji ruchu winien być przekazany do zarządcy drogi w 3 egzemplarzach. Teren niezbędny do realizacji inwestycji (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji inwestycji będzie w utrzymaniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do koszenia poboczy w pasie drogowym w czasie realizacji zadania w celu zapewnienia widoczności. Projekty organizacji ruchu należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z poźn. zm. oraz zgodnie ze Specyfikacje Wykonania i Odbioru Projektu Organizacji Ruchu zamieszczoną w rozdziale IV SIWZ. Do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu należy dołączyć pisma wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy powiadomień tych dokonywano w terminie określonym w § 12 ust.1 w/w Rozporządzenia. Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z przekazaną dokumentacją budowlaną (Projektem Budowlanym), uzgodnionym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018. poz. 917 j.t.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych i operatorów maszyn budowlanych w trakcie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba/osoby wykonująca/e w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których mowa w Rozdziale V – Aktu Umowy pkt. 14-17 tj. w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert: 134.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) Wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, b) Wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; c) Wypełnione i uzupełnione Zbiorcze Zestawienie Płatności. d) Zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach