Przetargi.pl
Budowa naziemnego zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb magazynu lotniczych środków materiałowych w Dęblinie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa naziemnego zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb magazynu lotniczych środków materiałowych w Dęblinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zakres robót do wykonania: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie naziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z fundamentem oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej tj. przyłącza wodociągowego i przyłącza elektroenergetycznego do zbiornika. Budowa zbiornika przeciwpożarowego ma zapewnić spełnienie wymagań przeciwpożarowych w zakresie ilości wody na wypadek pożaru dla wybudowanego magazynu lotniczych środków materiałowych w Dęblinie. Do zakresu przedmiotowej inwestycji wchodzi: a) budowa naziemnego zbiornika wody pożarowej o pojemności użytkowej 84m3 i całkowitej 112m3 posadowionego na płycie fundamentowej. b) budowa przyłącza wodociągowego do zbiornika z istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej; c) budowa przyłącza elektroenergetycznego z RG do zbiornika oraz sygnalizacji o wyłączonej ochronie zbiornika ppoż między RG a zbiornikiem. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w następującej dokumentacji projektowej: 1. Projekt budowlany – Budowa zbiornika ppoż wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – opracowanie wielobranżowe. 2. Projekt wykonawczy – Budowa zbiornika ppoż wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – opracowanie wielobranżowe. 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne - Budowa zbiornika ppoż wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – opracowanie wielobranżowe 2) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zakres, potrzeby i wymagania:  roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym na podstawie pozwolenia na budowę;  realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie oddanego do eksploatacji magazynu lotniczych środków materiałowych podczas normalnej pracy magazynu, wszystkie roboty budowlane będą na bieżąco uzgadniane z Użytkownikiem, tak by nie zakłócały pracy magazynu;  przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bioz;  Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji,  na podstawie art. 208 § 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.108 z późn. zm.) obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp spoczywa na pracodawcy, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Wykonawca zawrze porozumienie o współpracy w dziedzinie bhp w zakresie koordynowania prac i wyznaczenia koordynatora ds. bhp z pracodawcą (Dowódcą 41Bazy Lotnictwa Szkolnego),  istnieje możliwość odpłatnego poboru wody oraz energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych robót po uzgodnieniu i zawarciu stosownych umów z 41BLSz (woda) i RZI w Lublinie (w zakresie energii elektrycznej), koszty podłączenia i opomiarowania poniesie Wykonawca,  sposób zabezpieczenia mediów zostanie określony w protokole przekazania placu budowy,  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą realizowane roboty,  Wykonawca dokona aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Użytkownikiem, zgodnie z Decyzją Nr 1 Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej”.  Wykonawca własnym kosztem i staraniem z uwzględnieniem terminu realizacji zapewni geodezyjne wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą oraz wykona powykonawcze rzuty architektoniczne w wersji edytowalnej dwg lub dxf , które przekaże Zamawiającemu. Wykonawca prac geodezyjnych działający na zlecenie Wykonawcy powinien posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych albo pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.  Zbiornik ppoż ma spełniać wymagania określone w normie PN-B-028757:2017-4 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.”  Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać:  przeszkolenie minimum dwóch osób wskazanych przez użytkownika w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z przepisami i przedstawienie protokołów szkolenia,  serwisowanie, konserwację oraz przeglądy instalacji i urządzeń przez okres udzielonej gwarancji zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym wykonawcy. 3) Wizja lokalna: Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej. Kontakt: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie Renata Krupa tel. 261 183 531 Jan Wasilewski tel. 261 183 531 Leszek Poznański tel. 261 183 531 4) Ubezpieczenie placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w tym również niezarejestrowanych, w okresie od przekazania placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy, do wysokości wartości brutto umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy, kserokopię dokumentu stwierdzającego zakres ubezpieczenia, o którym mowa powyżej – oryginał do wglądu, wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty składek ubezpieczeniowych. Nie dostarczenie kserokopii w powyższym terminie będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i do naliczania kar umownych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego konto nr 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/17/WB/2018 – „budowa zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna dla potrzeb magazynu lotniczych środków materiałowych w Dęblinie” 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29.05.2018 r., do godz.: 12:00 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć: - oddzielnie w formie oryginału w pok. nr 105 (kancelaria), lub - oddzielnie w formie oryginału w pokoju 113 (sekcja zamówień publicznych) lub - w formie oryginału wraz z ofertą w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, najpóźniej do godz. 1200 dnia 29.05.2018r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach