Przetargi.pl
Budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie

Gmina Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3206868 , fax. 52 3206850
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Wielka
  ul. Ogrodowa 2 2
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3206868, fax. 52 3206850
  REGON: 09235067100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowawieswielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 2) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 3) budowę kanalizacji deszczowej śr. 200-400 mm z rur PVC-U typ ciężki SN8 z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi; 4) regulację wysokościową urządzeń podziemnych; 5) budowę nawierzchni ulicy o długości 426,00 m i szerokości 5,50 m z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego; 6) budowę chodników z kostki betonowej grubości 6 cm koloru szarego; 7) budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego; 8) budowę ścieku wzdłuż jezdni ułatwiającego odprowadzenie wód opadowych; 9) wykonanie progów zwalniających; 10) wykonanie oznakowania docelowego; 11) wykonanie trawników z roczną pielęgnacją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowawieswielka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach