Przetargi.pl
Budowa nawierzchni parkingu i kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia w Grajewie

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 19200 Grajewo, ul. Strażacka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 0 800 , fax. 86 273 0 803
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grajewo
  ul. Strażacka
  19200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803
  REGON: 52330100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni parkingu i kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia w Grajewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Roboty drogowe : a) parking i plac manewrowy z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 20 cm, linie wydzielające miejsca postojowe i wjazdy z czerwonej kostki brukowej, b) chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm, c) oznakowanie poziome i pionowe, 2) kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 250 mm , SN8, oraz studni Ø 1200mm wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Kanalizacja deszczowa włączona do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 3) kablowa linia oświetleniowa na ocynkowanych słupach stalowych z wysięgnikami jedno i dwuramiennymi, oprawy typu LED o mocy 56W.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach