Przetargi.pl
Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul. Szpitalnej

Gmina Myszków ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34) 313 26 82 w. 145 , fax. (34) 313 50 29
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszków
  ul. Kościuszki 26 26
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. (34) 313 26 82 w. 145, fax. (34) 313 50 29
  REGON: 15139849700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastomyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul. Szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (socjalnych) przy ul. Szpitalnej w Myszkowie, wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem stałym, oraz z uzbrojeniem terenu, zwanych dalej zespołem budynków socjalnych, na które składają się: - wodociąg z przyłączami, - kanalizacja sanitarna z przyłączami, - kanalizacja deszczowa z drenażem, - wewnętrzne linie zasilające obiekty w energię elektryczną (wlz), - oświetlenie terenu działek,oraz urządzenie (zagospodarowanie) terenu, na który składają się: - komunikacja wewnątrzosiedlowa:- droga wewnętrzna, - dojścia i wejścia do budynków, - miejsca postojowe, - miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych. Przed przystąpieniem do wykonania ww. robót Wykonawca winien dokonać: - wycinki kolidujących z inwestycją drzew z usunięciem karpin, - rozbiórki istniejących zabudowań. Dla ww. zakresu robót budowlanych Wykonawca winien opracować niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 2448/1, 2448/11, 2448/12, 2558/1, 2559, 2573, 2556/1. 2. Zakres zamówienia. 1) Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (socjalnych), w skład, którego wchodzą: a) 1 BUDYNEK przeznaczony dla minimum sześciu osób: Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową pokoi mieszkalnych nie mniejszą, niż 30 m2, aby zapewnić warunki, jakie powinien spełnić lokal socjalny, według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a więc zapewnić powierzchnię pokoi przypadającą na członka gospodarstwa domowego najemcy nie mniejszą niż 5 m2, b) 8 BUDYNKÓW przeznaczonych dla minimum czterech osób każdy: Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową pokoi mieszkalnych nie mniejszą, niż 20 m2, aby zapewnić warunki, jakie powinien spełnić lokal socjalny, c) 8 BUDYNKÓW przeznaczonych dla minimum dwóch osób każdy, Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową pokoi mieszkalnych nie mniejszą, niż 10 m2, aby zapewnić warunki, jakie powinien spełnić lokal socjalny. Przy projektowaniu budynku socjalnego należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 150) obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie. Budynki powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), oraz winny spełniać wymogi przepisów dotyczących budynków mieszkalnych (przeznaczonych na pobyt ludzi). Wymiary zewnętrzne budynków powinny umożliwić optymalne rozmieszczenie budynków na zakładanym terenie, przy uwzględnieniu przepisów ppoż. itp. 2) Budowa komunikacji wewnątrzosiedlowej, w skład, której wchodzą: a) droga przejazdowa od ul. Szpitalnej do ul. Mała Szpitalna wraz z miejscami postojowymi - ok. 518 m2, b) dojścia i wejścia do budynków w tym dojście do istniejącego budynku wielorodzinnego - ok. 189 m2. 3) Zagospodarowanie terenu: a) miejsce gromadzenia odpadów komunalnych - ok 49 m2, b) oświetlenie terenu - ok. 253 mb linii zasilającej, 10 lamp, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci, c) odwodnienie terenu. 4) Budowa sieci wraz z przyłączami lub budowa przyłączy, w następujących branżach: a) instalacja wodociągowa - rozbudowa wodociągu na terenie działek inwestycyjnych wraz z przyłączami do poszczególnych domów - dł. ok. 222 mb, oraz wykonanie instalacji do celów p. poż. (możliwe oddzielne przyłącze), zgodnie z warunkami podłączenia należy wpiąć się do istniejącej sieci wodociągowej fi 100 mm w ul. Szpitalnej, b) instalacja kanalizacji sanitarnej - rozbudowa kanalizacji na terenie działek inwestycyjnych wraz z przyłączami do poszczególnych domów - dł. ok. 222 mb. Podłączyć do kolektora ściekowego fi 400 mm w ul. Szpitalnej, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci. Należy uwzględnić również podłączenie do projektowanej kanalizacji istniejącego na terenie działek inwestycyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13, wykonując przepięcie z pierwszej studzienki kanalizacyjnej przy tym budynku. Pomimo, iż warunki przyłączenia nie narzucają w sposób bezpośredni wykonania nowego przyłącza aż do ul. Szpitalnej, to Zamawiający nakłada taki obowiązek na Wykonawcę. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w całości wino znajdować się na działkach Zamawiającego - należy zatem wykonać kanał na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 2448/11, 2448/12, 2556, c) instalacja kanalizacji deszczowej - dł. ok. 240 mb drenażu oraz 150 mb kanalizacji wraz z odprowadzeniem do rowu melioracji szczegółowej (R-S) R1, d) instalacja energetyczna - ok. 1360 mb wewnętrznych linii zasilających, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci, Wykonawca ponosi koszty wszelkich nadzorów i odbiorów związanych z wpięciami do sieci, określonymi w warunkach przyłączenia do sieci. Podane powyżej długości sieci i przyłączy są wartościami przybliżonymi. 5) Rozbiórka istniejących zabudowań: a) budynek po byłym schronisku dla psów o wys. od 3,26 m do 3,66 m, wykonany w technologii tradycyjnej tj. murowany o grubości ścian zewnętrznych ok. 26,00 cm, dach jednostronnie pochylony wykonany z płyt żelbetowych prefabrykowanych o grubości ok. 10,00 cm. Powierzchnia zabudowy - ok. 109,00 m2 (6,31m x 17,15 m). Kubatura ok. 378,00 m3, b) budynek - garaż o wys. 2,2 m, wykonany z płyt betonowych (ogrodzeniowych pełnych) , dach wykonany w konstrukcji drewnianej (płatwie, pokrycie z papy na deskowaniu pełnym). Powierzchnia zabudowy ok. 24,00 m2 (3,52 m x 6,61 m). Kubatura ok. 53 m3, c) fundamenty po dawnych zabudowaniach składające się z elementów drobnowymiarowych - ok. 92 mb, d) ściana wolnostojąca na jednym z boków ww. fundamentów wykonana w technologii tradycyjnej tj. murowana o wym. ok. 24,00 cm x 740,00 cm x 230,00 cm. e) ogrodzenie z siatki metalowej od strony ul. Małej Szpitalnej: ok. 215 m2. Na etapie projektowania Wykonawca winien dokonać uściślenia ww. wymiarów. 6) Niwelacja terenu z wycięciem drzew kolidujących z inwestycją: Na terenie objętym realizacją zamówienia znajdują się 62 drzewa (wierzba, lipa, grochodrzew, modrzew, dąb i inne). Ostateczna ilość drzew przeznaczonych do wycinki i usunięcia karpin zostanie określona na etapie wykonania projektu budowlanego. W miarę możliwości należy ograniczyć wycinanie drzew. Przygotowanie podłoża: zdjęcie humusu, wyrównanie i korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania dalszych prac budowlanych, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi. 7) Wykonanie prac agrotechnicznych: a) wyrównanie przyległego terenu, b) zasianie trawy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno- użytkowym na zaprojektowanie i wykonanie zespołu budynków socjalnych na terenie miasta Myszkowa w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul. Szpitalnej, który dalej w skrócie zwany jest pfu - załącznik nr 8 do SIWZ. Dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od zapisów pfu, wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego, dotyczące określonych powierzchni użytkowych pomieszczeń w granicach ? 30%, przy zachowaniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przy czym struktura mieszkań oraz ich ilość nie może być zmieniana. Podane w pfu długości sieci i przyłączy są wartościami orientacyjnymi. Ostateczne długości wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego winny zapewniać prawidłowe funkcjonowanie zespołu budynków socjalnych. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w pfu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w pfu. 5. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, które zostaną wskazane w ofercie. 8. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazwy (firmy) podwykonawcy na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 6. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 31,83% wartości zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452112001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, zapisy wynikające z dokumentu wadialnego winny umożliwiać Zamawiającemu podjęcie działań określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Nr konta: 58 8279 0000 0123 3757 2001 0004 z dopiskiem na przelewie ZP.271.42.2015.AI - Wadium - Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul. Szpitalnej. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania ww. kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym - kasa Urzędu Miasta Myszkowa, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. W treści dokumentu ustanawiającego wadium należy podać numer sprawy i tytuł przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miastomyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach