Przetargi.pl
Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Prezydenta Ignacego Mościckiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 724 55 73 , fax. (044) 723 50 33
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. (044) 724 55 73, fax. (044) 723 50 33
  REGON: 59064833300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminatomaszowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Lokalizacja: gmina Tomaszów Mazowiecki, miejscowość Smardzewice, obręb 013, działki nr 1480, 1407. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie miejsca do wodowania kajaków, które będzie zlokalizowane przy rowie, mającym bezpośrednie włączenie do koryta rzeki Pilicy. Zakres robót budowlanych: 1. miejsce do wodowania kajaków: poszerzenie rowu do szer. 4m i włączenie w koryto rzeki Pilicy, profilowanie dna rowu, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi; urządzenie miejsca przy rowie do wodowania kajaków o nawierzchni piaszczystej; 2. ciąg pieszo-rowerowy wraz placem manewrowym do wyładunku kajaków; 3. oświetlenie terenu; 4. urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, 5. urządzenie miejsc widokowych i ścieżek spacerowych; 6. budowa elementów małej architektury typu: altany, ławki, stoliki, miejsce na ognisko, grille; urządzenie placu zabaw dla dzieci. Szczegółowy opis zawiera program funkcjonalno-użytkowy oraz uszczegółowienie opisu po dialogu. Gmina posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2017 z dnia 22.09.2017., wydaną przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz cenowy (zgodne ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ). 2) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Zgodnie z zapisami § 9.1. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 4) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 5) w przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą : a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej. b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach