Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych za blokiem „C” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 20718 Lublin, Al. Kraśnicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 374 655 , fax. 815 374 624
 • Data zamieszczenia: 2018-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Al. Kraśnicka 100
  20718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 374 655, fax. 815 374 624
  REGON: 43101894000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych za blokiem „C” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych za blokiem „C” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ: 1) Projekt budowlany i wykonawczy 2) Przedmiar robót 3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4) Ostateczna decyzja pozwolenie na budowę nr 1046/18 z dnia 05.09.2018r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) b) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U., poz. 739); c) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1570, ze zm.); d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1422, ze zm.); 2) zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną, w tym w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w SIWZ, decyzją o pozwoleniu na budowę, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz warunkami określonymi w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Roboty budowlane muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Karcie gwarancyjnej (zał. nr 1 do wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 600,00 zł ( słownie: dwa tysiące sześćset złotych). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego. 4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 359). Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028, tytuł przelewu: „Wadium - WSS SP ZOZ DZP 382 / 62 /2018” UWAGA: Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem dyspozycji przelewu wadium upewnił się w swoim banku, czy wpłacone przez niego wadium dotrze na konto zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający informuje, iż w sytuacjach pilnych wykonawca może skorzystać z przelewu SORBNET, Ekspresowy. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓRCH MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach