Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót: - Budowa zatoki postojowej o szer. 2,5m – (10 miejsc dla samochodów osobowych, parkowanie równoległe); - Wykonanie opaski z kostki o szer. 1,5m; - Przesuniecie odcinka rowu drogowego za projektowaną zatokę; - Zamontowanie balustrad U-12a; - Wykonanie cieku z kostki kamiennej i ścieku skarpowego. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację Projektową, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 870,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach