Przetargi.pl
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowych robót budowlanych obejmujących budowę miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja: 1) projekt architektoniczno-budowlany, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót, 4) Decyzja - pozwolenie na budowę 5) Wykaz Czynności, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą je wykonywały przy realizacji przedmiotowego zamówienia, 6) oferta Wykonawcy, 7) postanowienia Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami, najnowszą wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przy dołożeniu należytej staranności oraz pod nadzorem osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach