Przetargi.pl
BUDOWA MEDIATEKI W WIELENIU

Gmina Wieleń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (067) 2561170 w. 47 , fax. (067) 2561021
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieleń
  ul. Kościuszki 34
  64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie
  tel. (067) 2561170 w. 47, fax. (067) 2561021
  REGON: 57079115800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wielen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA MEDIATEKI W WIELENIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a na jego podstawie wykonanie inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z przylegającym terenem na Centrum Multimedialne - Mediatekę w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej, na terenie położonym na działkach nr 997/4, 997/6, 997/10, 997/11. W szczególności zakres projektowy powinien obejmować: analizy przedprojektowe, studium programowo - przestrzenne, koncepcję projektową, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, projekt budowlany, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu Gminy, w tym pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie po realizacji projektu, projekty wykonawcze, przedmiary budowlane i kosztorysy inwestorskie a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Na podstawie tych opracowań projektowych wykonane zostaną prace budowlane wraz z wyposażeniem, w wyniku których powstać powinien obiekt spełniający założenia Inwestora. Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się w urbanistycznym Zespole dworsko - folwarcznym Arntowo. Zespół pochodzi z lat 90 XIX wieku a w jego skład wchodzą: dwór, obecnie Zespół Szkół w Wieleniu, spichlerz, obecnie budynek administracyjny, obora będąca przedmiotem opracowania, dom robotników folwarcznych, obecnie budynek mieszkalny przy ulicy Jaryńskiej 7 oraz przynależący do niego budynek gospodarczy. Budynek byłej obory pochodzi z lat 90-tych XIX wieku i obecnie pełni funkcję magazynową. Architektura obiektu powinna obejmować programowo wszystkie elementy ujęte w programie powierzchniowym budynku i zawarte w LPR Gminy Wieleń na lata 2017-2023 dla obiektu Mediateki. W ujęciu formalnym po zakończonym procesie inwestycyjnym, architektura nowej Mediateki powinna harmonijnie wpisywać się w zastaną przestrzeń a jednocześnie demonstrować współczesność rozwiązań formalno – funkcjonalnych, charakteryzujących się oszczędnością środków wyrazu i wysokoefektywną funkcjonalnością. W ramach zadania przewidywana jest adaptacja budynku na cele Centrum Multimedialnego, zwanego dalej Mediateką. Obiekt powinien składać się z minimum 5 modułów: • Kina za rogiem • Biblioteki XXI wieku • Pracowni Nowoczesnych Technologii • Centrum Współpracy Wielopokoleniowej • Centrum Wspierania Rodziny Ponadto, w projektowanym obiekcie należy zaprojektować małą kawiarenkę obsługującą wszystkie w/w moduły obiektu. Zamawiający przyjął następujące zestawienie wielkości obiektu: • Powierzchnia zabudowy: 783 m2 • Powierzchnia użytkowa: 1072 m2 • Powierzchnia całkowita: 1530 m2 • Wysokość budynku: 8,0 m • Kubatura: 6150 m3 • Długość budynku: 65,81 m • Szerokość budynku: 12,00 m • Liczba kondygnacji: 2 nadziemne • Zestawienie wielkości terenu: • Powierzchnie zielone: 4 570,37 m2 • Powierzchnie chodników: 1 156,75 m2 • Powierzchnie parkingów: 835 m2 • Powierzchnie dróg: 1418,92 m2 • Razem powierzchnie utwardzone: 3300,67 m2 • Ilość miejsc parkingowych: minimum 40 ( w tym do 40% w formie geokraty) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przyjętych wyżej parametrów na etapie prac projektowych. Wizualizacja obiektu jest poglądowa. Rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymagane przez Zamawiającego przeszklenia dotyczyć muszą jedynie kawiarenki i wyjścia na zewnątrz z kawiarenki w celu organizacji ogródka letniego. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części obiektu z cegły rozbiórkowej. Zamawiający proponuje wejście główne od ul. Jaryńskiej. Całość obiektu musi zostać objęta systemem monitoringu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4, 4a (program funkcjonalno-użytkowy), 4b (opinia geotechniczna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.05.2019 r. r. o godzinie 10:00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO BP S.A. 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Uwaga nr 7: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.1.1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 2.1.2. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 2.1.3. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 2.1.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony druk Oferta. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach