Przetargi.pl
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary, Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Gmina Jerzmanowice-Przeginia ogłasza przetarg

 • Adres: 32048 Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 895 247 , fax. 123 895 521
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  Jerzmanowice
  32048 Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie
  tel. 123 895 247, fax. 123 895 521
  REGON: 35155580300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary, Gmina Jerzmanowice-Przeginia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje: 1) Budowę obiektów mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności obiektu: Qśr.d = 648 m3/d, Qmax d= 842 m3/d (oznaczenia zgodne z projektem zagospodarowania terenu) na działkach nr ewid. 479/7, 479/9, 478/3, 477/4 – obr. Szklary tj.: - Budynek oczyszczalni z reaktorami nr 1 i 2 i zbiornikiem osadu nadmiernego – obiekt o tradycyjnej konstrukcji murowanej wzmocnionej elementami żelbetowymi, dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Budynek posadowiony na żelbetowych, wielokomorowych, monolitycznych zbiornikach reaktorów i osadu, które posadowione są na studniach zapuszczanych. - Obiekt reaktorów nr 3 i 4 – obiekt w postaci zakrytych, żelbetowych, monolitycznych zbiorników z poziomem obsługowym. Zbiorniki zagłębione w gruncie i w całości obsypane. 2) Wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków - urządzenia i obiekty technologiczne: - Obiekt pompowni ścieków surowych + krata ręczna, - Komora zasuw, komora pomiarowa, - Obiekty i urządzenia mechanicznego czyszczenia, - Reaktory biologiczne R1, R2 każdy o przepływie Q= 2 x 120 = 408 m3/d wraz z ciągami technologicznymi, - Reaktory biologiczne R3, R4 każdy o przepływie Q= 2 x 120 = 240 m3/d wraz z ciągami technologicznymi, - Stacja dmuchaw, - System gospodarki osadem ZON + przeróbka, - Wyposażenie budynku technicznego, - Wyposażenie bloku biologicznego, - Rozruch i osiągnięcie wyników, - Wykonanie instalacji wod – kan, ciepłej wody, ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej awaryjnej w budynku technologicznym, - Wykonanie sieci i instalacji sanitarnych tj. Wykonanie sieci wodociągowej zewnętrznej, studni wodomierzowej, przewodów zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wewnętrznej instalacji wodociągowej, - Wykonanie instalacji wody zimnej i wentylacji awaryjnej w budynku reaktorów 3 i 4. - Wykonanie przewodów instalacji między obiektowych – kanału ścieków oczyszczonych, wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki, przewodów między obiektowych tj. doprowadzenia ścieków do oczyszczalni, kanału ścieków surowych, kanału ścieków technologicznych, kanału ścieków socjalnych, - Wykonanie robót elektrycznych w budynku wielofunkcyjnym oczyszczalni ścieków tj. instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia, instalacji elektrycznych siły i sterowania, instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, rozdzielnicy głównej RG, zakupu i montażu baterii kondensatów, zakupu i montażu agregatu prądotwórczego, robót związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej, kablowej, oświetlenia terenu oczyszczalni, wykonanie kanalizacji kablowej, - Wykonanie robót elektrycznych w budynku reaktora biologicznego 3 i 4 oczyszczalni ścieków tj. instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia, siły i sterowania, instalacji wyrównawczej, rozdzielnicy RR, - Zagospodarowanie terenu działek, na których realizowana będzie budowa tj. ogrodzenie, drogi i place manewrowe, zieleń na terenie oczyszczalni, - Budowę nowego ujęcia wody dla stawów rekreacyjnych wraz z budową przewodów doprowadzających wodę od ujęcia wody do stawów rekreacyjnych, - Zabezpieczenie potoku Szklarka w km od 3+140 do 3+292 oraz od 3+311 do 3+344 polegające na: umocnieniu brzegów poprzez wykorzystanie koszy siatkowo-kamiennych, umocnieniu dna potoku brukiem z kamienia łamanego gr. 10-20 cm – uzupełnienie i wyrównanie istniejącego rumoszu skalnego w dnie koryta, zlokalizowanego na działkach nr 477/4, 478/3, 479/7, 579, 582 w miejscowości Szklary obręb Szklary jedn. ewid. Jerzmanowice-Przeginia. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację filmową całego terenu objętego inwestycją oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni (od skrzyżowania z drogą powiatową do działki inwestycyjnej) i przekazać ją Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. - realizacja zadania obejmuje wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażeniem i elementami towarzyszącymi tj. umocnieniem potoku Szklarka, budowa nowego ujęcia wody dla stawów rekreacyjnych oraz budową przewodów doprowadzających wodę do tego ujęcia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Dokumentacja projektowa: • PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary • PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA TOM 1: Budowa oczyszczalni ścieków w Szklarach • PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY SIECI I INSTALACJE SANITARNE: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary • PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA PROJEKT OGRODZENIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOJAZDÓW I UKSZTAŁTOWANIA TERENU Budowa oczyszczalni ścieków w Szklarach • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary • TECHNOLOGIA + AKPiA – DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary • Rysunki uzupełniające do projektu architektonicznego budynku oczyszczalni ścieków w m. Szklary ARCHITEKTURA – UZUPEŁNIENIE • Rysunki konstrukcyjne zamienne i uzupełniające do projektu budynku oczyszczalni ścieków w m. Szklary KONSTRUKCJA – UZUPEŁNIENIE • PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REAKTORACH 3 I 4 oczyszczalni ścieków w Szklarach • PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM oczyszczalni ścieków w Szklarach • PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AWARYJNEJ w budynku oczyszczalni ścieków w Szklarach • PROJEKT INSTALACJE SANITARNE REAKTORY 3 I 4 • PROJEKT BUDOWLANY „Budowa nowego ujęcia wody dla stawów rekreacyjnych na dz. nr 479/7 w m. Szklary” • PROJEKT BUDOWLANY „Budowa przewodów doprowadzających wodę od ujęcia wody do stawów rekreacyjnych na dz. nr 474, 475…” • PROJEKT BUDOWLANY „Zabezpieczenie potoku Szklarka od km 3+140 do km 3+292 …” • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków w Szklarach • Szczegółowe specyfikacje techniczne infrastruktury drogowej i zabezpieczenia potoku Szklarka - Przedmiary robót: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szklary (budynek wielofunkcyjny, reaktor biologiczny 3 - 4, budynek technologiczny, technologia, przewody doprowadzające i elementy ujęcia wody - Przedmiar robót: Zabezpieczenie potoku Szklarka od km 3+140 do km 3+392 oraz od km 3+311 do km 3+344 potoku Szklarka w miejscowości Szklary. Uwaga: Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w kosztach zadania: - wytyczenia geodezyjnego robót przed rozpoczęciem robót, - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i szkicu geodezyjnego powykonawczego, - zapewnienie rozprowadzenia energii po placu budowy tj. zamontować rozdzielnicę placu budowy typu RB. 4) W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację projektową określającą zakres prac oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia opisany jest w przedmiarach poszczególnych branż dla robót budowlanych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, zaleceniami producentów urządzeń oraz z zachowaniem należytej staranności. 6) Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy, który zagospodaruje go we własnym zakresie, uwzględniając koszty związane z wywozem oraz ewentualną utylizacją. 3.3. UWAGA RÓWNOWAŻNOŚĆ: W każdym przypadku, gdy dokumentacja techniczna (projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar robót) opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez techniczną komisję przetargową, która sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 3.4. Materiały z rozbiórki wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej, wody i innych niezbędnych mediów, w razie konieczności wykonania tymczasowej drogi dojazdowej umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232150-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 1) Wadium może być wniesione w: a) formie pieniężnej, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1804 z późn. zmianami). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Jerzmanowicach - numer rachunku 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011 Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien podać nr konta, na który ma być dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczynić podczas operacji przelewu i na formularzu ofertowym). 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w pok. nr 116 – Skarbnik Gminy Jerzmanowice-Przeginia, w siedzibie Zamawiającego do dnia składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie niepieniężnej poprzez dołączenie dokumentu do koperty z ofertą. 4. W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 1.1. lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 1.1. pkt b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, przy czym: a) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań, b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.3. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w formie pieniężnej, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłożenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust, 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach