Przetargi.pl
Budowa małej architektury - miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań

Powiat Kościerski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kościerski
  ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  REGON: 191675110
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa małej architektury - miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa małej architektury - miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach