Przetargi.pl
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, gminy Zapolice.

Gmina Zapolice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-161 Zapolice, Plac Strażacki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 823-19-82 w. 28, , fax. 438 231 982
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zapolice
  Plac Strażacki 5
  98-161 Zapolice, woj. łódzkie
  tel. 43 823-19-82 w. 28, , fax. 438 231 982
  REGON: 73093448200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, gminy Zapolice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, gminy Zapolice. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - części od I do IV. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania Zamówienie podzielone jest na następujące części: 1) część I zamówienia: Urządzenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref rekreacji Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie kompletnych urządzeń placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref rekreacji, wraz z elementami małej architektury w szczególności: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne w nastepujacych miejscowościach a) PTASZKOWICE: i. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA: • Komplet urządzeń siłowych wraz z utwardzeniem - 2 kpl. • Ławka parkowa - 1 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Kosz na śmieci - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. ii. PLAC ZABAW • Komplet urządzeń plac zabaw - 1 kpl. • Ławka parkowa - 1 szt. • Kosz na śmieci - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. iii. MIEJSCE REKREACJI • Ławka parkowa - 2 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Kosz na śmieci - 2 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. b) SWĘDZIENIEJEWICE: i. PLAC ZABAW • Komplet urządzeń plac zabaw - 1 kpl. • Ławka parkowa - 2 szt. • Kosz na śmieci - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. ii. MIEJSCE REKREACJI • Komplet bramek z siatkami do gry w piłkę nożną - 1 kpl. • Ławka parkowa - 5 szt. • Kosz na śmieci - 2 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. c) PSTROKONIE i. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA • Komplet urządzeń siłowych wraz z utwardzeniem - 2 kpl. • Ławka parkowa - 1 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Kosz na śmieci - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. ii. PLAC ZABAW • Komplet urządzeń plac zabaw - 1 kpl • Ławka parkowa - 1 szt. • Kosz na śmieci - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. iii. MIEJSCE REKREACJI • Komplet bramek z siatkami do gry w piłkę nożną - 1 kpl. • Ławka wokół ogniska - 6 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. d) ZAPOLICE i. MIEJSCE REKREACJI • Podwójny stół do szachów i chińczyka - 1 kpl • Ławka parkowa - 3 szt. • Stół tenisowy - 1 kpl. • Kosz na śmieci - 2 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. e) HOLENDRY i. MIEJSCE REKREACJI • Komplet bramek z siatkami do gry w piłkę nożną - 1 kpl. • Boisko do gry w piłkę siatkową - 1 kpl. • Ławka parkowa - 3 szt. • Kosz na śmieci - 2 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. • Grill murowany - 1 kpl. f) MŁODAWIN DOLNY i. MIEJSCE REKREACJI • Ławka parkowa - 2 szt. • Kosz na śmieci - 2 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. g) MŁODAWIN GÓRNY i. MIEJSCE REKREACJI • Komplet bramek z siatkami do gry w piłkę nożną - 1 kpl. • Siatka do gry w piłkę siatkową - 1 kpl. • Ławka parkowa - 2 szt. • Kosz na śmieci - 2 szt. • Stojak na rowery - 1 szt. • Tablica informacyjna - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. Na tablicach informacyjnych (regulaminowych) należy dodatkowo umieścić herb Gminy Zapolice. 2) Część II zamówienia: Altany Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie 6 szt. drewnianych altan, wraz z ich wyposażeniem w miejscowościach: Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. 3) Część III zamówienia: Ogrodzenia terenu Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie kompletnych ogrodzeń wraz z furtkami w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. 4) Część IV zamówienia: Przygotowanie terenu i remont sceny Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przygotowaniu terenu pod budowę lub przebudowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice (obrzeża chodnikowe), Pstrokonie (wymiana pokryw włazowych, remont sceny), Holendry (roboty porządkowe - karczowanie, demontaż starych urządzeń: dwóch sztuk bramek, dwóch sztuk słupków do siatkówki, jedna sztukę ławki), Młodawin Dolny (roboty porządkowe- karczowanie, utworzenie wjazdu do strefy rekreacji), Młodawin Górny (roboty porządkowe, demontaż starych urządzeń: dwóch sztuk bramek, 2 sztuk ławek). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. UWAGA! W zakres przedmiotu zamówienia NIE WCHODZI rekultywacja terenu we wszystkich miejscowościach objętych przedmiotowym zamówieniem oraz utworzenie w miejscowości Ptaszkowice boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w piłkę siatkową, boiska do gry w koszykówkę. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi, oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, a po zakończeniu robót uporządkować teren. Materiały i surowce, wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wykorzystywanych materiałów. 2. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności tzw. pracowników fizycznych, wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową czy dostawców materiałów oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d) żądania okazania umów o pracę. 3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w ppkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli. 3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji. 6. Dodatkowe informacje: 1) Zaleca się, aby Wykonawca (na własny koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia informacji koniecznych do przygotowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 2) Wykonawca będzie obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 4) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez stosowne instytucje. 5) Transport materiałów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzenia robót. 7) Wykonawca zobligowany będzie do przygotowania i złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy określającego w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości oraz poszczególnych etapów i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy. Harmonogram stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych. 8) Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem robót przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części osobno w wysokości: 1) Część I zamówienia– 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2) Część II zamówienia – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 3) Część III zamówienia – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 4) Część IV zamówienia – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) 2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 6) Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z adnotacją Wadium „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, gminy Zapolice. Część …” 7) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się chwilę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 9) Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 11) Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 12) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. 13) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 14) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 16) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza,Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia formularza ofertowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach