Przetargi.pl
Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2

Gmina Sośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-435 Sośnie, Wielkopolska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 739 39 10, , fax. 62 739 39 33
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośnie
  Wielkopolska 47
  63-435 Sośnie, woj. wielkopolskie
  tel. 62 739 39 10, , fax. 62 739 39 33
  REGON: 250855038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sosnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnie ul. Kościelna dz. nr 126/27, 126/28, 168, 123, 145, 119/2. Zakres prac opisany został szczegółowo w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje m.in.: - wyprowadzenie z istniejących słupów linii oświetlenia obwodów oświetleniowych odpowiednimi kablami - montaż słupów stalowych - montaż lamp oświetlenia drogowego (23 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach