Przetargi.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk ul. Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna nr 3

GMINA NASIELSK ogłasza przetarg

 • Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NASIELSK
  ul. Elektronowa 3
  05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
  REGON: 130377899
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk ul. Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna nr 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniaulicznego z oprawami LED i szafkami sterowania oświetleniem ulicznym w obrębie ulic Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała,Św. Wojciecha, Kościelna.Zakres inwestycji obejmuje:• budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego,• budowę linii zasilania przepompowni wody deszczowej.Z zamówienia wyłączone zostały prace związane ze stacją budowania pojazdów.2. Na prace będące przedmiotem zamówienia został opracowany projekt budowlany oraz uzyskano decyzję zezwalającą nabudowę, które, po przedmiarze, stanowią podstawę do szacowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach