Przetargi.pl
Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al. Jana Pawła II, Kraków"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres: Pomieszczenia poddane przebudowie i renowacji to: - pomieszczenia serwerowni zlokalizowane na parterze budynku - pomieszczenie biurowe zlokalizowane na II piętrze budynku Wykonanie remontu istniejących pomieszczeń serwerowni i pomieszczenia biurowego będzie polegało na: wzmocnieniu podłoża poprzez dodatkową stalową konstrukcję wsporczą pod szafy serwerowe oraz ogólnym podniesieniu standardu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz przepisami, co wiąże się z koniecznością wykonania następujących prac budowlanych: BRANŻA BUDOWLANA - wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod 5 szaf serwerowych; - wykonanie platformy wejścia na konstrukcję wsporczą - wyburzenia istniejących ścian działowych i wykonanie nowych; - wymiana warstw posadzkowych; - demontaż płyty nad przedsionkiem w pomieszczenia serwerowni; - likwidacja istniejącej podłogi podniesionej i wykonanie nowej; - demontaż istniejących okładzin akustycznych i montaż nowych; - likwidacja istniejącego sufitu podwieszanego i wykonanie nowego; - likwidacją drzwi przedsionkowych; - wymiana drzwi wejściowych do serwerowni; - inne prace renowacyjne i naprawcze; BRANŻA ELEKTRYCZNA - wymiana obudowy oraz doposażenie istniejącego złącza kablowego „ZK” i istniejącej rozdzielnicy „T02” - wykonanie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV, układaną w wykopie sposobem ręcznym, kabel typu: 4x YKXS 1x120 mm2, zabezpieczoną rurą ochronną typu SRS/SRS-G - wykonanie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV, układaną w istniejącym suficie podwieszanym na projektowanym systemie koryt kablowych, kabel typu: 5x YKXS 1x120 mm2 - wykonanie rozdzielnicy głównej serwerowni oznaczoną „RGS” wyposażoną w Samoczynne Załączanie Rezerwy (układ SZR) wraz z blokadą mechaniczną uniemożliwiającą podanie napięcia z dwóch źródeł energii elektrycznej jednocześnie - wykonanie rozdzielnicy „obiektowej” oznaczonej „RS” zlokalizowaną w pomieszczeniu serwerowni, zasilającą wszystkie obwody elektryczne objęte modernizacją Istniejąca serwerownia: - instalacja oświetlenia, - instalacja gniazd wtykowych, - instalacja sygnalizacji pożaru, - instalacja przeciwwłamaniowa i kontroli dostępu, - instalacja sygnalizacji przelania wody, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalacja ochrony przed przepięciami, - instalacja ochrony przed porażeniem, - instalacja baterii kondensatorów, Istniejący pokój biurowy nr 221 (II piętro): - modernizacja instalacji elektrycznych. BRANŻA SANITARNA - demontaż i utylizacja istniejącego systemu klimatyzacji - dostawa i montaż nowego systemu klimatyzacji - wykonanie systemu wentylacji mechanicznej - przebudowa kącika sanitarnego (zlew, bateria, odpływ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip), zawierający przedmiar, rysunki, STWiOR. Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. Kosztorys ofertowy z podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót wraz z zestawieniami R,M,S – wydruk w wersji uproszczonej. Kosztorys ofertowy należy złożyć wraz z jedną kopią spiętą oddzielnie oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w wersji oryginalnych plików w programie kosztorysowym np. Norma, Rodos lub Zuzia lub w plikach możliwych do wczytania w przynajmniej jednym z podanych programów (np. format xml, ath, zuz, rds). Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Zobowiązanie innego (ych) podmiotu(ów) wymienione w pkt 7.1 ppkt 2 tabela pkt 1 SIWZ – o ile dotyczy. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach