Przetargi.pl
Budowa „Leśnego placu zabaw w Międzylesiu” w osiedlu Międzylesie w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer
  Żegańska 1
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wawer.warszawa.pl/vprocurement

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa „Leśnego placu zabaw w Międzylesiu” w osiedlu Międzylesie w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa „Leśnego placu zabaw” na osiedlu Międzylesie w Warszawie, obejmująca m.in. prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni piaskowej (ok. 103 m3), wykonanie nawierzchni mineralnej (ok. 72 m2), wykonanie nawierzchni żwirowej (ok. 72 m2), wykonanie palisady (ok. 194 m), dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (ławka z oparciem – 4 szt., stojak na rowery – 4 szt., zestaw zabawowy – 1 kpl., huśtawki wahadłowe – 1 kpl., huśtawka belkowa – 1 kpl., hamak – 2 kpl., wykonanie zadaszonych ławostołów – 2 kpl.), wykonanie trawników (ok. 120 m2).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej - dwa zadania obejmujące budowę, rozbudowę placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:• WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt VII.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),• DOWODÓW, o których mowa w pkt VII.3.2 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego.Uwaga:Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.Przez zadanie rozumie się zawartą umowę.Jeżeli wykonanie ww. robót było częścią zadania obejmującego inne roboty budowlane, w wykazie wykonanych robót należy określić wartość robót, ujętych w wykazywanym zadaniu obejmującym również inne rodzaje robót.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, , tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:- konstrukcyjno- budowlanej - co najmniej w ograniczonym zakresie.Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego WYKAZU OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 9 do SWZ).*Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach