Przetargi.pl
Budowa krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz przebudowa parkingu i chodników na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj – Etap I

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 71245 Szczecin, ul. Władysława Szafera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 223 427 , fax. 914 221 952
 • Data zamieszczenia: 2018-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Władysława Szafera 7
  71245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 223 427, fax. 914 221 952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz przebudowa parkingu i chodników na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do siwz i obejmuje w szczególności: 1) Etap IA – faza projektowa: a) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności Projekt budowlano-wykonawczy, w tym: - projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe): branża architektoniczna, branża konstrukcyjna, branża instalacje sanitarne (projekt kanalizacji sanitarnej, projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej), branża instalacji elektrycznych (projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej i zasilania, projekt wentylacji mechanicznej) i instalacje oświetlenia zewnętrznego - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w podziale na poszczególne branże, - dokumentację kosztorysową, w tym: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż w podziale na poszczególne zakresy i obiekty, - uzgodnienia i niezbędne decyzje administracyjne w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, - opinie i ekspertyzy wymagane przepisami szczególnymi oraz inne dokumenty niezbędne i wymagane w etapie projektowania; b) Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa zawierała również projekt przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami oraz dostosowana była do projektowanego wyposażenia zawartego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; c) projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie., d) dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). e) Zamawiający nie przewiduje zmiany układu statycznego i wyglądu hali – dokonano wyboru hali jako łukowa. 2) Etap I B – faza wykonania robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i siwz. b) w zakres robót wchodzą między innymi następujące prace: - wykonanie prac geodezyjnych tj. tyczenia oraz inwentaryzacji prac wraz z wykonaniem mapy inwentaryzacji powykonawczej prac wraz ze zgłoszeniem u Urzędzie Miasta Szczecin, - roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją i wykonanie przyłączy mediów, - wykonanie robót fundamentowych hali i zaplecza, - wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni sportowej z trawy sztucznej wraz z zasypką piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu, - dostawa i montaż wyposażenia sportowego zgodnie z kartą techniczną producenta bramek piłkarskich, - dostawa i montaż zaplecza socjalno-szatniowego wraz z przyłączeniem instalacji przyłączy oraz wyposażenia wewnętrznego, - wykonanie zadaszenia boiska piłkarskiego tymczasową halą namiotową wraz z instalacjami, - wykonanie zewnętrznych utwardzeń i chodników w tym:  wykonanie przebudowy wjazdu o powierzchni 50 m kw (nawierzchnia z kostki polbruk wzór H gr. 8 cm) wraz z wykonaniem obrzeży z krawężnika drogowego betonowego wysokości 30 cm ułożonego na podbudowie betonowej – beton min C 12/15,  zakup i montaż wraz z podłączeniem bramy przesuwnej o szerokości światła min 6 m (przykładowy typ bramy: wzór PP 002 firmy Konsport lub Bastion firmy Wiśniowski lub równoważny. Zamawiający dopuszcza inne wypełnienie bramki i furtki np. inne profile ale ich układ musi być zgodny ze wzorem podanym przykładowo. Kolor RAL 6005 lub zbliżony. Brama winna być wyposażona w zamek patentowy oraz 3 szt. pilotów umożliwiających sterowanie bramy. Do bramy przylegać będzie furtka o szerokości min. 1,10 m , którą należy wyposażyć w klamkę koloru czarnego oraz jeden zamek patentowy z trzema kluczami. Wypełnienie winno być tego samego rodzaju co brama,  wykonanie przebudowy wejścia na teren obiektu sportowego z nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową i wykonaniem stopni z obrzeży chodnikowych 30 x 8 cm o powierzchni 40 m kw wraz z montażem nowej furtki . kolor i wzor jak przy nowo wykonywanej bramie wjazdowej RAL 6005  montaż 2 szt. lamp oświetleniowych usytuowanych przy budynku zaplecza zgodnie z rys. 2.1 zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym - wysokość słupa min. 5 m, oprawa większa lub równa 74 lm/W, : , - wykonanie prac pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń, - zakup i montaż piłkochwytu wydłużając istniejący o 15 m, - zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów, - przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych, - wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wypełnieniu oświadczenia kierownika budowy, - uczestnictwo w kontrolach obejmujących wykonanie prac budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym: przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach