Przetargi.pl
Budowa kotłowni w budynku w Zespole Szkól nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku - część II

Zespół Szkół nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 05400 Otwock, ul. Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 793 079 , fax. 022 7793079 w. 55
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 2
  ul. Pułaskiego 7
  05400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 227 793 079, fax. 022 7793079 w. 55
  REGON: 78670400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nukleonik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kotłowni w budynku w Zespole Szkól nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku - część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzone postępowanie obejmuje drugą część całego zamówienia na Budowę kotłowni w budynku w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku – część II „ 1 Dokładny opis przedmiotu podstawowego określa dokumentacja projektowa , Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót., Przedmiar robót. 2. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach nr 03,04(połączenie pomieszczeń): - wyburzenie ścianki działowej, - demontaż drzwi wewnętrznych - wykonanie ściany wewnętrznej z gazobetonu gr10cm dzielącej pomieszczenie kotłowni wraz montażem drzwi p.poż, - powiększenie otworu okiennego i montaż okna., - wykonanie przegłębienia w terenie na zewnątrz budynku pod montaż okna, komina spalinowego , kanału nawiewnego Z-Z, komina wentylacji grawitacyjnej. - skucie posadzki - wykonanie wylewki podłogowej i wyłożenie gresem - malowanie elewacji budynku, - skucie odpadających, luźnych tynków oraz wykonanie nowych i uzupełnienie brakujących w pomieszczeniach - wyrównanie tynków oraz malowanie ścian i sufitów 2) wykonanie robót sanitarnych: - montaż dwóch kotłów kondensacyjnych gazowych wraz z technologią według projektu, - montaż zbiorczego zewnętrznego komina spalinowego, - wykonanie nawiewu do kotłowni oraz wywiewu z kotłowni (komin wentylacyjny zewnętrzny izolowany), - montaż studzienki schładzającej z pompa pływakową, kanalizacji podposadzkowej odwodnienia posadzki (dwa wpusty) i odwodnień z urządzeń - montaż zlewu zlewu w pom nr 01 i montaż w pom. 02, 3 wykonanie prac elektrycznych: - wykonanie instalacji elektroenergetycznej (gniazda, oświetlenie i automatyka sterująca pracą urządzeń kotłowni) - zasilenie rozdzielni kotłowni oddzielnym obwodem z rozdzielni głównej budynku - wykonanie instalacji do zaworu elektromagnetycznego w szafce gazowej na elewacji budynku, - wykonanie całej instalacji niskonapięciowej związanej z detekcją gazu ziemnego. Warunki p.poż., użytkowania, zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz zieleń pozostają bez zmian. Do istniejącego w/w budynku będzie wykonane przyłącze i instalacja gazu ziemnego GZ-50. W adoptowanym pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku szkoły umieszczone będą kotły gazowe niskotemperaturowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej max. 100 kW szt.2. Kocioł będzie wytwarzać wodę o temperaturze maksymalnej 80°C. Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UDT. Ponadto będzie posiadał automatykę zabezpieczająca przed zbyt niskim ciśnieniem, zbyt wysokim ciśnieniem, przed wzrostem temperatury, przed zanikiem wody w kotle i zbyt niską temperatura powrotu. Zaprojektowany regulator kotłowy realizuje regulacje pogodowa sterując praca palnika, pomp obiegowych, zaworu trójdrogowego przy osiągnięciu optymalnych parametrów czynnika grzewczego Instalacja co. będzie pracowała na parametrach 80/50°C, w układzie zamkniętym. Odprowadzenie spalin nastąpi zbiorczym izolowanym kominem spalinowym Dn 200 o wysokości czynnej. Wentylacje nawiewna gazowej kotłowni stanowić będzie kanał nawiewny o wymiarach 20x15 mm. Natomiast wywiew zapewni projektowany izolowany komin wywiewny Ø200. Pomieszczenie w piwnicy budynku biurowego wymaga przystosowania do obowiązujących przepisów w zakresie przeznaczenia na kotłownię gazową i obejmuje : branże budowlaną, elektryczną, instalacyjną. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 - tekst jednolity z dnia 17.07.2015 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. z 18.09.2015)..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia . Odnośnie spełnienia warunków o których mowa w rozdziale XV każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. składa oświadczenie w zakresie w jakim spełnienia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3 i w pkt.4Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG, a została podpisana przez inne osoby. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza albo mocodawcę.Wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy) – wg załącznika nr 8 do SIWZ. Zobowiązanie lub inny dokument podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy) Zobowiązanie lub inny dokument musi potwierdzać, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów oraz określić: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp składane jest w oryginale. b) pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ) składane jest w oryginale . d) pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach