Przetargi.pl
Budowa kotłowni na gaz płynny oraz instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Chotkowie

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 68-113 Brzeźnica, Zielonogórska 30
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  Zielonogórska 30
  68-113 Brzeźnica, woj. lubuskie
  REGON: 970770830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kotłowni na gaz płynny oraz instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Chotkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej typu on-grid o mocy 4,92 kWp oraz budowa kotłowni w oparciu o dwa kotły gazowe o łącznej mocy 180 kW. 2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" następującego zakresu prac i robot:a) wielobranżowa dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze) dla realizacji montażu kotłowni opalanej gazem płynnym oraz mikro instalacjib) uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celów projektowych, warunków i uzgodnień (jeżeli będą wymagane);c) przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych, w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane);d) kompleksowa realizacja robot budowlano-instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wykonanej dokumentacji technicznej oraz uzgodnień z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44621220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą:• uprawnienia budowlane w specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi.• Uprawnienia w specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowaniarobotami budowlanymiW zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawaneprzez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwaczłonkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach