Przetargi.pl
Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 199 940 , fax. 126 199 990
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 199 940, fax. 126 199 990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4c do SIWZ, w zakresie, który obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży: 1. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej, 2. małej architektury i zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. dokumentacji projektowej (załącznik nr 4a do SIWZ), 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 4b do SIWZ), 4. przedmiarze (załączniki nr 4c do SIWZ). Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik załącza do SIWZ w dwóch formatach: plik PDF do odczytu w programie komputerowym np. Adobe Acrobat Document oraz plik XML do odczytu w programie komputerowym np. NORMA, ZUZIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego wniesienie, np. potwierdzenie przelewu bankowego. 3. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu (przelew), wpłaconym na konto PKO Bank Polski SA: 24 1020 2892 0000 5102 0591 6004 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26 31-510 Kraków Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie: PKO Bank Polski SA: 24 1020 2892 0000 5102 0591 6004. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż przelew należy złożyć w formie oryginału w Kasie ZCK w Krakowie, ul. Rakowicka 26, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.9. SIWZ. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2b do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać te części w Formularzu oferty. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Kosztorys Ofertowy sporządzony wg załącznika nr 4b do SIWZ – przedmiar robót. Zaleca się aby numeracja pozycji w kosztorysie ofertowym była zgodna z przedmiarem, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach