Przetargi.pl
Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krzyżanowie (3 segmenty)

Gmina Stare Pole ogłasza przetarg

 • Adres: 82-220 Stare Pole, Marynarki Wojennej 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Pole
  Marynarki Wojennej 6
  82-220 Stare Pole, woj. pomorskie
  REGON: 170747945
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starepole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krzyżanowie (3 segmenty)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krzyżanowie (3 segmenty) zlokalizowanego na działce o Nr ewid. 5/7, obręb Krzyżanowo, gmina Stare Pole.W ramach ww. zadania wykonane zostaną 3 segmenty kolumbarium - oddalone od siebie w odległości 1 m - mieszczące łącznie 78 nisz przeznaczonych do przechowywania urn (do 4 urn na niszę). Przewidziano budowę 66 nisz standardowych o wymiarach 60 x 80 cm oraz 12 nisz niestandardowycho wymiarach 109 x 60 cm.Nisze będą zamknięte demontowalnymi tablicami. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę koloru płyt granitowych. Do momentu oddania obiektu do użytkowania tablice pozostają bez grawerunku. Napisy będą grawerowane sukcesywnie wraz z zajmowaniem komór – w zakresie indywidualnym klienta. Nie wchodzi to w zakres prac.Kolumbaria usytuowane zostaną wzdłuż istniejącej alei przy południowym wejściu na cmentarz. Między aleją a kolumbariami zostanie wykonane utwardzenie z kostki brukowej o szerokości 1 m. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również doprowadzenie instalacji elektrycznej do kolumbariów w celu montażu listew LED oraz wykonanie wpustu do istniejącej kanalizacji deszczowej oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść w terminie do dnia 08.08.2022 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy Malbork o. Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty: Wadium na przetarg Nr 271.14.2022Wniesienie wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielonej kopercie opisanej WADIUM do zadania:Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krzyżanowie (3 segmenty).Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku nie wskazania przez wykonawcę numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi na rachunek z którego wykonawca dokonał wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp;2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Nie dotyczy.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Nie dotyczy.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Nie dotyczy.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże:a) wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kolumbarium, bądź innego obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości robót, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość robót wymaganych przez Zamawiającego.Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – inne odpowiednie dokumenty.b) że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi i będzie pełnić funkcję kierownika budowy – posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, min. 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz będącą członkiem odpowiedniego samorządu zawodowego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wg załącznika nr 4 do SWZ.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach