Przetargi.pl
Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w m. Zabrzeż

Gmina Łącko ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184140710 , fax. 184140740
 • Data zamieszczenia: 2022-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łącko
  Łącko 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 184140710, fax. 184140740
  REGON: 491892423
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w m. Zabrzeż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Zabrzeż, na zasadach określonych w SWZ .Zakres robót obejmuje wykonanie: a) robót ziemnych i przygotowawczych;b) podpór, konstrukcji nośnej;c) płyt przejściowych, nawierzchni z betonu asfaltowego na moście;d) jezdni, pobocza, krawężników, ścieków;e) zabezpieczenie brzegów kanału w obrębie kładki, robót uzupełniających.Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – zał. nr 4 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca zał. nr 10 do SWZ, przedmiar robót stanowiący zał. nr 9 oraz zapisy SWZ lub Ponadto Zamawiający dołącza przedmiar robót stanowiący zał. nr 9 jako dokument pomocniczy. Przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, jest dokumentem podrzędnym w stosunku do projektu budowlanego. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych.. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu mostowego lub przepustu, którego wartość wyniosła brutto min. 150 000 zł.b) dysponuje osobą, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach