Przetargi.pl
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – III etap

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4080513, 4080553 , fax. (077) 4080553
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553
  REGON: 51736400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Roboty budowlane. 1) Montaż stolarki okiennej - szt.11 2) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - szt.5 3) Wykonanie elewacji budynku - 162,9m2 4) Sufity podwieszane z płyt g.-k. - 81,14m2 5) Podkłady i posadzki z płytek gressowych - 82,6m2 B. Instalacje sanitarne. 1) Wykonanie instalacji wewnętrznej wod.-kan. - 1 komplet 2) Zbiornik na ścieki sanitarne wraz z przyłączem - 1 kpl. C. Instalacje elektryczne. 1) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wlz - kpl. D. Wyposażenie kaplicy. 1) Dostawa i montaż siedzeń - 1 kpl. 2) Dostawa i montaż katafalku Charon 2 - 1 szt. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót i projekcie budowlanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.4 2.Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp, do oferty, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2. 5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasoby których nie powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich tych podstaw. 6. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty) ,a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - do ofert . 6.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach