Przetargi.pl
Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dwikozy

Gmina Dwikozy ogłasza przetarg

 • Adres: 27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8311471 , fax. 015 8311404
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dwikozy
  ul. Spółdzielcza 15 15
  27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8311471, fax. 015 8311404
  REGON: 83040993300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dwikozy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia obejmuje; Przedmiot zamówienia obejmuje - sieć (kanały główne i boczne oznaczone literowa A-H), przepompownie, przewierty: a. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna z rur PCV o Dz 160 mm - 475,0 m b. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna z rur PCV o Dz 250 mm - 1571,0 m c. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna z rur PCV o Dz 200 mm - 8 281,0 m d. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna z rur PCV o Dz 315 mm - 685,0 m e. Kanalizacja sanitarna, tłoczona z rur PE,PEHD o Dz 75 mm - 316,0 m f. Kanalizacja sanitarna, tłoczona z rur PE,PEHD o Dz 110 mm - 440,0 m g. Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych z uszczelką gumową o fi1200 mm- 378 szt. h. Studnie rozprężone typu FOMOLD o fi 1000 mm - 2 szt. i. Przewierty o dł. Do 20m w rurze ochronnej o fi 365/8 mm - 318 m j. Przewierty o dł. Do 20m w rurze ochronnej o fi 406/8 mm - 79 m k. Przewiert sterowany w rurze ochronnej o fi 375/8 mm - 103 m l. Przewierty o dł. Do 20m w rurze ochronnej o fi 508/8 mm - 11 m m. Przewiert horyzontalny w rurze ochronnej PE o Dz 180 mm - 28 m n. Sieciowe pompownie ścieków (Ps-1: Ps-2), Dw 2000 mm - 2 szt. Według warunków zakładu energetycznego o. Pompownie ścieków zagrodowe o Dw 800 mm - 5 szt. p. Odtwarzanie nawierzchni bitumicznej - 754 m? r. Odtwarznie konstrukcji drogi tłuczniowej - 250 m? s. Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni sieciowych Ps1 i Ps2 - 2 szt. 1. Przyłacza kanalizacyjne : a. Rurociagi kanalizacyjne z rur PCV o Dz 160 mm - 4391 m b.Studzienki kanalizacyjne systemowe typu WAVIN o Dz 425 mm - 327 szt. c. Przewierty o dł. Do 20 m w rurze ochronnej o fi 274/7,1 mm - 61 mb 2. Szczegółowe zakresy robót wykazane są w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do SIWZ. 3. Dokumentacja techniczna - do wglądu w Urzędzie Gminy UWAGA; Wymienione przyłącza o długości 4391 mb. zostaną zrealizowane w ramach udzielonego zamówienia publicznego tylko w przypadku dokonania wpłaty za rzecz Zamawiającego przez mieszkańców Gminy uwzględnionych w dokumentacji projektowej. Dlatego też Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny do przedstawienia cennika przyłączy w układzie jednostkowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza przez mieszkańca gminy, któremu przedstawiono propozycję cenową, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu nie wykonanych przyłączy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Układ grawitacyjnych kanałów głównych pracował będzie w następującym układzie: kanał A wzdłuż ulicy Kolejowej zbierający ścieki z kanałów C, D, H oraz kanału E i F i kanał E wzdłuż ul. Nadwiślańskiej docelowo przejmie ścieki z Bożydaru. - kanał F z dwoma newralgicznymi pompowniami sieciowymi ujmujący ścieki z ul. Polnej i północnej części Dwikóz. Docelowo kanał ten przejmie ścieki z całej północnej części Gminy tj. miejscowości: Słupcza, Winiary, Romanówka, Gałkowice, Kichary Stare, Szczytniki, Góry Wysokie, Garbów itd. kanał B przejmuje ścieki wzdłuż ul. Sandomierskiej w kierunku południowym od ZPOW, docelowo przejmie ścieki z miejscowości Doraz i Rzeczyca Mokra, kanał C część ulicy Sandomierskiej, Dworcowej, Nadwiślańskiej i Szkolnej kanał D przejmuje ścieki z ul Ogrodowej, i części ulicy Sandomierskiej , docelowo ul. Górną. Kanał G przejmujący ścieki z ul. Spółdzielczej z włączeniem do istniejącego kanału i istniejącego przekroczenia pod torami kolejowymi i wzdłuż rzeki Opatówki z włączeniem do pompowni sieciowej - Ps2. kanał H wzdłuż ulic Dworcowej, Mostowej. Starowiejskiej, docelowo z ulicy Górnej i Rzecznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w wysokości 100 00,00 PLN ( sto tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwikozy.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach