Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białołęka.

Gmina Pęcław ogłasza przetarg

 • Adres: 67-221 Białołęka, Pęcław 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768317126 , fax. 768317033
 • Data zamieszczenia: 2023-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pęcław
  Pęcław 28
  67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie
  tel. 768317126, fax. 768317033
  REGON: 390647370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://peclaw.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białołęka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia” 2. W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonanie następujących elementów:1) Budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej:a. Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszkowice o długości L=665,0 m o średnicy DN200 PVC SN8.b. Budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowice o długości L-308,0 m o średnicy DN200 PVC SN8c. Budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wietszyce o długości L=502,5 m o średnicy DN200 PVC SN82) Budowę trzech tłoczni ścieków:a) Budowa tłoczni o średnicy DN2000 o parametrach Q-20,0 m3/h, Hp-15,0 m sł. wody, P-3,0 kW w miejscowości Leszkowiceb) Budowa tłoczni o średnicy DN2500 o parametrach Q-20,0 m3/h, Hp-30,0 m sł. wody, P-5,5 kW w miejscowości Kotowicea) Budowa tłoczni o średnicy DN2500 o parametrach Q-22,0 m3/h, Hp-45,0 m sł. wody, P=15,0 kW w miejscowości Wietszyce 3) Budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej.a) Budowa sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Leszkowice o długości L-1482,0 m o średnicy Dz110 PE100 SDR17b) Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kotowice o długości L-3030,0 m o średnicy Dz1 10 PE100 SDR17c) Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wietszyce o długości L-4102,5 m o średnicy Dz1 10 PE100 SDR173. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu. Obszar oddziaływania zamykał się będzie w szerokości pasa prowadzonych robót o szerokości ok 1,0 m wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: jedn. ewid.020305_2 Pęclawobr.0005 Leszkowice dz. nr 77/1, 67/1, 73/38, 73/24, 73/39, 41, 42, obr.0004 Kotowice dz. nr 126, 157, obr.0010 Wietszyce, dz. nr 21, 72,obr.0002 Droglowice, dz. nr 430, 432,obr.0007 Pęcław, dz. nr 152, 96/2,994.Zamawiający posiada ważne zgłoszenie budowy.5.Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. 20.04.2023 r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w pieniądz należy wpłacić na rachunek Gminy Pęcław w Banku Spółdzielczym w Głogowie o numerze 57 8646 0008 0000 0025 9402 0004 z dopiskiem wadium – „Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białołęka”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeniach , o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji ( poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązania gwaranta ( poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji ( poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę Spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy PZP1) zdolności technicznej lub zawodowej : Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:a) Wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie – tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy systemu kanalizacji sanitarnej o wartości 5 000 000,00 zł każda i potwierdzi należyte wykonanie tych robót budowlanych przy pomocy dowodów (np. referencje), zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.b) Wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawniania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.2020 poz. 1333 ze zm.), w trakcie realizacji zamówienia będą kierować robotami, w tym w szczególności:kierownikiem budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 1 roczne doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnychkierownikiem robót elektrycznych (1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności instalacji urządzeń elektrycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 1 roczne doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznychW odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, wymagania spełniały będą osoby które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:a) Wykaże się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 złb) Wykaże się, ze posiada środki finansowe w kwocie 3 000 000 zł lub zdolność kredytową na tą kwotę
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach