Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice w drodze powiatowej realizowana w ramach operacji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice - ETAP II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4363617 , fax. 077 4363617
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o.
  ul. Poniatowskiego 1 1
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4363617, fax. 077 4363617
  REGON: 53055665500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikprudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice w drodze powiatowej realizowana w ramach operacji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej Nr 1612 O oraz odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji. II. Zakres robót, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ? 300 i ? 200 - w drodze powiatowej nr. 1612 O zlokalizowanej w miejscowość Niemysłowice wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ? 160, zakres wg przedmiaru robót. W załączniki nr 13 do SIWZ przedstawiono odcinki kanalizacji sanitarnej przeznaczone do wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 2. Odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Niemysłowice w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmować będzie: a) wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, b) wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni w śladzie wykopu, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w śladzie wykopu, d) wykonanie podbudowy - warstwy dolnej z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu w śladzie wykopu, e) wykonanie podbudowy - warstwy górnej z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu w śladzie wykopu (podbudowa pod ułożenie warstw mineralno - bitumicznych), f) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm w śladzie wykopu: g) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 4 cm w śladzie wykopu: h) ułożenie do niwelety drogi wszystkich urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne. Zadaniem Wykonawcy zamówienie jest odtworzenie całej szerokości drogi powiatowej na odcinkach sieci: od studni SN 39 do studni SN 39.1 oraz do studni SN 41 do studni 41.2. Na wyżej wymienionych odcinkach wykonawca musi sfrezować całą szerokość nawierzchni asfaltowej a następnie na całej szerokości wykonać warstwę wiążąc (4 cm) i ścieralną nawierzchni asfaltowej(4 cm). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ i załącznikach: 1). Projekt wykonawczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice. - załącznik nr 9. 2). Specyfikacje techniczne do projektu: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice. - załącznik nr 10. 3). Przedmiar robót - załącznik nr 11. 4). Oświadczenie projektanta - załącznik nr 12. 5). Wyciąg z projektu budowlanego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będących przedmiotem wykonania zamówienia zagonie z SIWZ - załącznik nr 13. 6). Pozwolenie na budowę - załącznik nr 14. 7). Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 15. 8). Decyzja na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej - załącznik nr 16. Projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. 8. Wymienione załączniki w SIWZ wraz z całą dokumentacją projektową są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca może zapoznać się z całą dokumentacją projektową w tym z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Wykonawca może skopiować dokumentację, koszt skopiowania pokrywa Wykonawca. III. Wymagania stawiane Wykonawcy 1) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do: - wykonania zadania zgodnie ze sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami; - posiadania niezbędnych urządzeń i sprzętu umożliwiającego prawidłowe, dokładne i należyte wykonanie prac budowlanych; - dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową; - prowadzenia robót zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego; - przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej; - odpowiedzialności za ochronę instalacji na powierzchni i pod powierzchnią odtwarzanej drogi; - przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należyte wyposażenie BHP; - przeprowadzenia wizji lokalnej. 2) Informacje dotyczące materiałów budowlanych: 1) Materiały instalacyjne zapewnia Zamawiający tj.: rury PVC ?300 i ?200 oraz ?160, kompletne studnie betonowe ?1000, kompletne studnie ?425 i 315, środek poślizgowy, korki, trójniki i kolana PVC przewidziane do realizacji zadania. Materiały instalacyjne dostępne będą w magazynie znajdującym się w siedzibie Zamawiającego - ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku. Materiał przekazany zostanie Wykonawcy zamówienia. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie załadunku, transportu, rozładunku przekazanych materiałów instalacyjnych do budowy kanalizacji sanitarnej. Za uszkodzenia i zabezpieczenie przekazanych materiałów odpowiada Wykonawca zamówienia. 2) Materiały sypkie przeznaczone do wykonania osypek i zasypek rur oraz do zasypania wykopu tj: piach i pospółkę zapewnia Zamawiający. Materiały sypkie znajdują się na placu magazynowym materiałów sypkich Zamawiającego ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie sobie załadunku, transportu, rozładunku przekazanych materiałów sypkich do budowy kanalizacji sanitarnej. Inne materiały sypkie - kruszywa (tłuczeń) przeznaczone do wykonania podbudowy drogi zapewnia Wykonawca zamówienia. 3) Materiały przewidziane do wykonania odtworzenia nawierzchni drogowych zapewnia Wykonawca zamówienia. 3) Wymiana gruntu: Projekt przewiduje całkowitą wymianę gruntu na odcinkach sieci kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym (jezdnia), a na poboczach utwardzonych i chodnikach może pozostać istniejący grunt, gdy będzie nadawał się do zagęszczenia. Wywóz gruntu i jego późniejsze zagospodarowanie jest staraniem Wykonawcy zamówienia. Informacje dotyczące wymiany gruntu zawarte są w projekcie wykonawczym - załącznik nr 9. 4) Roboty drogowe: - zadaniem Wykonawcy zamówienia jest odtworzenie zniszczonych i uszkodzonych w trakcie budowy kanalizacji nawierzchni drogowych i innych elementów pasa drogi (pobocza, chodniki, przepusty i inne); - Wykonawca musi dotworzyć całą szerokość drogi powiatowej na odcinkach: od studni SN 39 do studni SN 39.1 oraz do studni SN 41 do studni 41.2. - zadaniem Wykonawcy zamówienia jest nawiązanie się do istniejącej niwelety drogi; - mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowywana rozładowarką wyposażona w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety drogi. Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi; - roboty odtworzeniowe powinny być wykonane dokładnie, wszystkie urządzenia infrastruktury wodociągowej (hydranty, skrzynki żeliwne uliczne, zasuwy) i kanalizacyjnej (włazy kanalizacyjne) powinny być dostosowane przez Wykonawcę do niwelety drogi; - wykonawca na własny koszt zutylizuje wszelkie odpady asfaltowe powstałe w trakcie prowadzonych robót; - wykonawca zamówienia musi dokonać zagęszczenia podbudowy jezdni, uzyskując minimalny wskaźnik zagęszczenia Is=1,02. Wykonawca musi skontrolować wskaźnik zagęszczenia przed ułożeniem warstw bitumicznych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, co należy udokumentować protokołami z pomiaru. Pomiary należy wykonać za pomocą płyty VTS lub innych urządzeń zgodnych z aktualnymi normami; - obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie protokołów badań zagęszczenia Zamawiającemu; - Wykonawca zamówienia w trakcie realizacji zadnia musi odtworzyć napotkane przewody systemu drenażowego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt: wszelkie zanieczyszczenia, odpady asfaltowe powstałe na skutek prowadzonych robót, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu prowadzenia budowy. IV. Wymagania organizacyjne: - przed przystąpieniem do realizacji zadania nastąpi przekazanie placu budowy - do 5 dni od daty zawarcia umowy; - przed przystąpieniem do robót Wykonawca Zamówienia - kierownik robót powiadomi właściciela działki o zamiarze rozpoczęcia prac, zostanie spisany z Zamawiającym protokół przekazania terenu. Uprawniony kierownik z ramienia Wykonawcy podpisze oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika; - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonania przedmiotu zamówienia; - Wykonawca robót zapewni nadzór techniczny oraz obsługę geodezyjną zamówienia przez uprawnionego geodetę, nadzór nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy, koordynację działań ewentualnych podwykonawców, zapewni pracownikom warunki socjalne, zabezpieczy zaplecze budowy, oznakuje i zabezpieczy teren wykonywania prac; - Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; - Kierownicy robót zobowiązani są do dokonania wpisów do dziennika budowy; V. Wizja lokalna Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscowości Niemysłowice - w miejscu planowanych robót oraz z miejscem przechowywania przez Zamawiającego materiałów do budowy kanalizacji tj. magazyn materiałów instalacyjnych i sypkich. W trakcie wizji lokalnej Wykonawca będzie mógł zapoznać się z terenem i warunkami prowadzenia prac w celu prawidłowej wyceny zamówienia oraz poprawnym sporządzeniu oferty. Wizja lokalna musi odbyć się do dnia 30.09.2014 r. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie udokumentowane spisaniem protokołu. Zamawiający zastrzega, że oceniane będą tylko te oferty Wykonawców, którzy przeprowadzili wizje lokalną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego może zapoznać się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego. VI. Odbiór robót: Wykonawca zgłasza Zamawiającemu odbiór robót ulegających zanikowi wraz z próbami szczelności dla kanalizacji, celem stwierdzenia ich należytego wykonania, oraz spisze protokoły prób szczelności. W trakcie kontroli Zamawiający może nakazać przerwania prac po zgłoszeniu uwag i zaistniałych nieprawidłowości Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego. Po wykonaniu całości prac obejmujących przedmiot zamówienia na zgłoszenie Wykonawcy, Zamawiający przystąpi do odbioru całości robót - co będzie potwierdzone spisaniem protokołu. Wykonawca zamówienia wykona na własny koszt kamerownie ułożonej sieci kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prób szczelności i wykonaniu zasypki oraz zagęszczeniu wykopu. Film z kamerownia wraz z profilami podłużnymi przekaże na płycie CD Zamawiającemu, profile należy przekazać również w formie papierowej. Wykonawca zgłosi gotowość do przeprowadzenie prób szczelności kanalizacji powiadamiając o tym z trzy dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego. Próby szczelności muszą być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zamówienia musi przekazać Zamawiającemu operat geodezyjny powykonawczy zatwierdzony w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku). Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zgłoszenia i przeprowadzenia obioru odtworzonego pasa jezdni z właścicielem nieruchomości (drogi) i Zamawiającym. Wykonawca musi spisać protokół odbioru z właścicielem nieruchomości (drogi) i przekazać go Zamawiającemu. W czasie odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania odwiertów (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) w celu pobrania próbek odtworzonej nawierzchni i ich oceny. Wykonawca zamówienia przekaże Zamawiającemu aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały wykorzystane do odtworzenia nawierzchni oraz wymagane dla tych materiałów wyniki badań laboratoryjnych. Wykonawca zamówienia winien uzyskać skwitowanie należytego przywrócenia terenu z właścicielami poszczególnych posesji gdzie były prowadzone roboty. VII. Warunki gwarancji i serwisu: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji obejmujący cały zakres zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Usterki na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego muszą być usunięte przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od zgłoszenia. VIII. Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie musi załączyć w języku polskim: - kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ, - aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały, jakie będą wykorzystane do odtworzenia nawierzchni drogowych (wzory)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przepadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. O/Nysa. Nr rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oryginału oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikprudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach