Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – Etap II Czersk , ul. Bielińskiego

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10
  05530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 1327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gorakalwaria.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – Etap II Czersk , ul. Bielińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bielińskiego w m. Czersk zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę nr 119/RGK/2012 z dnia 08.05.2012 r. (odcinek P5-S27, S18-S77). • Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm o długości 129,76 m, • Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm o długości 358,66 m, • Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm – kanał tłoczny o długości 401,40 m • studnie fi 600 - 18 kpl. • studnie fi 1200 – 3 kpl. • studnia fi 2000 – 1 kpl. tłocznia P5 • Zasilanie elektryczne tłoczni P5 • Kamerowanie sieci. • Budowa nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię zgodnie ze schematem odtworzenia nawierzchni. 1) Prace przy działkach prywatnych będą przebiegać ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostaną usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. W zakres wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz. (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD), Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej na czas budowy, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego od Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach