Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków

Gmina Raba Wyżna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182691250 , fax. +48182691251
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raba Wyżna
  Raba Wyżna 41
  34-721 Raba Wyżna, woj. małopolskie
  tel. +48182691250, fax. +48182691251
  REGON: 491892647
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” dla obszaru położonego między rolami: Pańskie, Zabornia, Granice w miejscowości Skawa wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Skawie. 1) W ramach w/w zadania Wykonawca wykona: • mapy geodezyjne do celów projektowych, • projekt budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami, • szczegółowy kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, • informację BIOZ, • usunięcia warstwy ziemi – humus kanał główny, • roboty ziemne – wykopy i umocnienia kanał główny fi 315, • roboty montażowe kanałów, • montaż studni betonowych fi 1000, • roboty odtworzeniowe nawierzchni, • przewiert pod torami kolejowymi, • kanały boczne – sięgacze fi 200, • studnie na kanałach bocznych, • roboty budowlano – montażowe (oczyszczalnia). 2) W ramach w/w zadania Wykonawca uzyska: • wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne, • uprawomocnione decyzje pozwolenia na budowę we właściwych jednostkach administracji, • inne uzgodnienia, opinie niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę oraz wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. 3)Zadanie obejmuje w szczególności: • wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych, • wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, • uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii, decyzji wymaganych w celu uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie zgód na realizację inwestycji wszystkich właścicieli działek, na których realizowana będzie inwestycja), • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koniecznością uzyskania wymaganych uzgodnień oraz pozwoleń opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane, • opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz innych opracowań wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletem decyzji administracyjnych, • wykonanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, • wykonanie wszystkich wymaganych prac związanych z przygotowaniem placu budowy, • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego, • wykonanie sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanymi przez za-rządcę sieci, • opracowanie dokumentacji powykonawczej, • uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach