Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice

Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, Rynek - Ratusz 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
  Rynek - Ratusz 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  REGON: 000528698
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice”. Zamówienie obejmuje zakresem w szczególności: 1.1 budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z PVC SN8 o średnicach 160, 200, 250 mm wraz z niezbędnym uzbrojeniem;1.2 budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 160mm PEHD PE100 PN10 SDR17 wraz z niezbędnym uzbrojeniem i włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej PR-23P zlokalizowanej w miejscowości Zabrodzie na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 1.3 budowę przepompowni sieciowej: P23-C, wraz z zagospodarowaniem terenu w tym komorą zasuw i komorą przepływomierza, zasilaniem, sterowaniem, uzbrojeniem i włączeniem do systemu monitoringu;1.4 budowę drogi dojazdowej do przepompowni, zjazdu i placu serwisowego przy przepompowni;1.5 odtworzenie terenu, które należy wykonać w odniesieniu o stan rzeczywisty terenu oraz o warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych i w oparciu o uzgodnienia oraz specyfikację techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach