Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rychnowy

GMINA CZŁUCHÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598341001 , fax. 598342424
 • Data zamieszczenia: 2022-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZŁUCHÓW
  ul. Szczecińska 33
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598341001, fax. 598342424
  REGON: 770979631
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugczluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rychnowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rychnowy.Zakres rzeczowy zamówienia:1) sieć kanalizacji sanitarnej PCV SN8 o średnicy 200 mm – L=181,0 m2) przyłącza kanalizacyjne PCV SN8 o średnicy 160 mm – L=24,0 m3) sieć wodociągowa PE100-RC PN10 o średnicy 90 mm - L= 180,0 m. 4) przyłącza wodociągowe PE100-RC o średnicy 32 mm – L=15,0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach