Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica

Gmina Człuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 341 001 , fax. 598 342 424
 • Data zamieszczenia: 2021-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Człuchów
  ul. Szczecińska 33
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598 341 001, fax. 598 342 424
  REGON: 77097963100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugczluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje budowę: 1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągów PCV DN200 SN8 L=2 672,00 m; 2) przykanaliki grawitacyjne z rurociągów PCV DN160 SN8 L= 1 095,00 m; 3) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD PN10 DN125 SDR17 L= 5260,00 m i PEHD PN10 DN90 SDR17 L=494,0 m wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem, 4) tłocznia ścieków PG - 1 szt i pompownie ścieków sanitarnych PS - 1 i PS - 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, zasilanie energetyczne) 5) przyłącza wodociągowe do pompowni ścieków z PEHD PN10 DN90 SDR17 L=26,0m wraz ze wszelką niezbędną armaturą i hydrantami; 6) sieć wodociągową z rurociągów PE 100 PN10 DN160 SDR17 L= 4 600,0 m. 2.2 Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą następujących dokumentów w podanej kolejno hierarchii ich ważności : 1) dokumentacji projektowej; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3) przedmiarów robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach