Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka " . Zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Chojnów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, Fabryczna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnów
  Fabryczna 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647452
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmina-chojnow.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka " . Zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu polegająca na realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna jak również Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) Zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca:a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi – o łącznej długości nie mniejszej niż 6.500 m w maksimum 3 zadaniach /3 umowach ; oraz minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m;b) dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia uprawnienia w branży sanitarnej tj.:Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach