Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin etap III

Gmina Pawłowiczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4874127, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłowiczki
  Plac Jedności Narodu 1
  47-280 Pawłowiczki, woj. opolskie
  tel. 77 4874127, , fax. -
  REGON: 53141296400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowiczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin III etap obejmujący wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Górnej – Kanał K – 2 od studni S - 74, K – 2-1 do K –2 - 10 w następującym zakresie: 1. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC fi 200 mm – 1511 m 2. Przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe PE fi 50 mm – 202 m/1 szt 3. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne PVC fi 160 mm – 1300 m/64 szt 4. Pompownia przydomowa wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl. 5. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach Szczegółowy opis elementów wyżej wymienionych stanowią załączniki do SIWZ - Projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zapewni wykonanie: - kompleksową obsługę geodezyjną - wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. - organizację , zagospodarowanie i likwidację placu budowy - tymczasowej organizacji ruchu na drogach - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: „Wadium w przetargu ZRI.271.1.2019 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin etap III .” do dnia 25.01.2018r. do godz. 10.00. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K- Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 07 8882 1016 9002 0030 0155 0001, przy czym jako data wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) 2. Kosztorys ofertowy.Sporządzony kosztorys ofertowy przy jednoczesnym ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego jest dla Zamawiającego informacją o sposobie obliczenia ceny i jest pomocny przy zbadaniu realności oferowanej ceny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach